ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) Π.Θ.

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
Κωδικός : 1427
Ίδρυμα: ΠΑΘΕΣ
Επ. Πεδίο/α: 4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.90
ΕΒΕ (2023) : 9.39
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://de.uth.gr/
Μαθήματα για πτυχίο : 48
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/411727/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 30
Κατευθύνσεις: ΔΕΝ ΕΧΕΙ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[4] [ΒΥ] Αποτελεσματική Μάθηση και Ακαδημαϊκή Ανάπτυξη
[1] [ΒΥ] Αρχές Διοίκησης
[2] [ΒΥ] Αρχές Μάρκετινγκ
[1] [ΒΥ] Αστικό Δίκαιο
[8] [ΒΥ] Δημόσια Διοίκηση
[5] [ΒΥ] Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
[4] [ΒΥ] Διοίκηση Έργων
[6] [ΒΥ] Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
[3] [ΒΥ] Διοίκηση Λειτουργιών
[5] [ΒΥ] Διοίκηση Οργανωσιακών Αλλαγών
[7] [ΒΥ] Διοίκηση Ποιότητας
[4] [ΒΥ] Διοίκηση Υπηρεσιών
[3] [ΒΥ] Διοικητική Λογιστική
[1] [ΒΥ] Ελληνική και Ευρωπαϊκή Οικονομία
[2] [ΒΥ] Εμπορικό Δίκαιο
[8] [ΒΥ] Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
[7] [ΒΥ] Εταιρική Διακυβέρνηση
[3] [ΒΥ] Κριτική Σκέψη και Ανάπτυξη Ακαδημαϊκών Δεξιοτήτων
[2] [ΒΥ] Λογιστική Ι
[6] [ΒΥ] Λογιστική ΙΙ
[1] [ΒΥ] Μαθηματικά I
[3] [ΒΥ] Μαθηματικά II
[2] [ΒΥ] Μακροοικονομική
[1] [ΒΥ] Μικροοικονομική
[7] [ΒΥ] Οργάνωση Χαρτοφυλακίου
[4] [ΒΥ] Οργανωσιακή Συμπεριφορά
[6] [ΒΥ] Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
[1] [ΒΥ] Πληροφορική Ι
[2] [ΒΥ] Πληροφορική ΙΙ
[3] [ΒΥ] Ποσοτικές Μέθοδοι
[2] [ΒΥ] Στατιστική I
[4] [ΒΥ] Στατιστική II
[4] [ΒΥ] Στρατηγική Διοίκηση
[3] [ΒΥ] Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι
[5] [ΒΥ] Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ
[8] [ΒΥ] Ψηφιακή και Αστική Καινοτομία
[6] [ΒΕ] Αγορές Αγροδιατροφικών προϊόντων
[8] [ΒΕ] Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων
[5] [ΒΕ] Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
[5] [ΒΕ] Διοίκηση Μονάδων Υγείας
[8] [ΒΕ] Διοίκηση Πωλήσεων και Πελατειακών Σχέσεων
[5] [ΒΕ] Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
[6] [ΒΕ] Εμπορικό δίκαιο και ψηφιακός μετασχηματισμός
[5] [ΒΕ] Επιχειρηματική Αναλυτική
[6] [ΒΕ] Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
[8] [ΒΕ] Επιχειρησιακές Προβλέψεις
[8] [ΒΕ] Ευέλικτες Μέθοδοι Διοίκησης
[6] [ΒΕ] Εφαρμογές Επιχειρηματικής Αναλυτικής
[7] [ΒΕ] Ηγεσία
[6] [ΒΕ] Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
[8] [ΒΕ] Πτυχιακή Εργασία
[7] [ΒΕ] Συμπεριφορά Καταναλωτή
[5] [ΒΕ] Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
[7] [ΒΕ] Τεχνητή Νοημοσύνη και Μεγάλα Δεδομένα στις Επιχειρήσεις
[7] [ΒΕ] Ψηφιακή Οικονομία
[5] [ΒΕ] Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Κοινωνικά Δίκτυα
[6] [ΒΕ] Ψηφιακός Μετασχηματισμός
---------------------------------

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2022-2023
DE uth 20221017 Ωρολόγιο Πρόγραμμα XE 2022_23
Το Τμήμα δεν έχει κατευθύνσεις

de.uth.gr-Νέο Πρόγραμμα-sep4u-2022

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) με έδρα την Λάρισα ιδρύθηκε με το Νόμο 4589/2019 (ΦΕΚ Α 13/29.01.2019, Άρθρο 22, παράγραφος 1δ) και λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2019. Με την ίδρυσή του, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων εντάχθηκε στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του ΠΘ η οποία επίσης ιδρύθηκε με το Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 A΄/29.01.2019, Άρθρο 21, παράγραφος 1ββ). Στόχος του Προγράμματος Σπουδών του ΤΔΕ του ΠΘ είναι η παροχή επιστημονικής γνώσης σε θέματα που άπτονται της διοίκησης των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα τόσο ποιοτικής όσο και ποσοτικής προσέγγισης, τα οποία καθιστούν τους πτυχιούχους ικανούς να αναλύουν και να κατανοούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων στο σύγχρονο περιβάλλον αλλά και να εντοπίζουν τις πολιτικές και πρακτικές που βελτιστοποιούν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές μπορούν να εργαστούν είτε ως στελέχη, επιχειρήσεων, οργανισμών του δημόσιου και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, είτε να συνεχίσουν τους σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Η φοίτηση στο Τμήμα διαρκεί οκτώ εξάμηνα. Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 36 υποχρεωτικά μαθήματα, σε 4 μαθήματα επιλογής, και σε 4 μαθήματα Ξένης Γλώσσας, τα οποία αθροιστικά μετρούν 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Συνολικά το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει 54 μαθήματα τα οποία αφορούν τις θεματικές ενότητες της Διοίκησης, του Μάρκετινγκ, της Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής, της Πληροφορικής, των Ποσοτικών Μεθόδων, της Οικονομικής Ανάλυσης και του Δικαίου. Στα κάθε ένα από τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα σπουδών διδάσκονται πέντε υποχρεωτικά μαθήματα  και επιπλέον μια ξένη γλώσσα. Σε κάθε εξάμηνο του τρίτου και του τέταρτου έτους ο φοιτητής παρακολουθεί τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα και ένα μάθημα επιλογής. Στη διαδικασία επιλογής μαθημάτων, σε κάθε εξάμηνο του τρίτου έτους προσφέρονται τέσσερα μαθήματα, ενώ σε κάθε εξάμηνο του τέταρτου έτους πέντε μαθήματα. Εναλλακτικά, στο 8ο εξάμηνο σπουδών, ο φοιτητής αντί ενός μαθήματος επιλογής δύναται να εκπονήσει Πτυχιακή Εργασία.

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Νέα Τμήματα)

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Νέα Τμήματα)
Untitled Document
Σύνολο=4

Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
669 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΔΑ 4 12.54 12010 450 350 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1427 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΘΕΣ 4 9.41 9060 -85 330 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1601 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙΠΑΕ 4 8.36 8600 125 250 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1546 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΠΔΜ 4 8.36 7750 -520 320 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 1250 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 4260 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------