ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) Π.Θ.

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
Κωδικός : 1427
Ίδρυμα: ΠΑΘΕΣ
Site: http://de.uth.gr/
Επ. Πεδίο/α: 4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.90
ΕΒΕT (2023) : 9.39
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 30
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα για πτυχίο : 48
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 14625
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 9060
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 330
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 330
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 264
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 264
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 12
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 18750
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 10330
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 33
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Κατευθύνσεις: ΔΕΝ ΕΧΕΙ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] Αρχές Διοίκησης
[1] [ΒΥ] Αστικό Δίκαιο
[1] [ΒΥ] Ελληνική και Ευρωπαϊκή Οικονομία
[1] [ΒΥ] Μαθηματικά I
[1] [ΒΥ] Μικροοικονομική
[1] [ΒΥ] Πληροφορική Ι
[2] [ΒΥ] Αρχές Μάρκετινγκ
[2] [ΒΥ] Εμπορικό Δίκαιο
[2] [ΒΥ] Λογιστική Ι
[2] [ΒΥ] Μακροοικονομική
[2] [ΒΥ] Πληροφορική ΙΙ
[2] [ΒΥ] Στατιστική I
[3] [ΒΥ] Διοίκηση Λειτουργιών
[3] [ΒΥ] Διοικητική Λογιστική
[3] [ΒΥ] Κριτική Σκέψη και Ανάπτυξη Ακαδημαϊκών Δεξιοτήτων
[3] [ΒΥ] Μαθηματικά II
[3] [ΒΥ] Ποσοτικές Μέθοδοι
[3] [ΒΥ] Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι
[4] [ΒΥ] Αποτελεσματική Μάθηση και Ακαδημαϊκή Ανάπτυξη
[4] [ΒΥ] Διοίκηση Έργων
[4] [ΒΥ] Διοίκηση Υπηρεσιών
[4] [ΒΥ] Οργανωσιακή Συμπεριφορά
[4] [ΒΥ] Στατιστική II
[4] [ΒΥ] Στρατηγική Διοίκηση
[5] [ΒΥ] Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
[5] [ΒΥ] Διοίκηση Οργανωσιακών Αλλαγών
[5] [ΒΥ] Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ
[5] [ΒΕ] Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
[5] [ΒΕ] Διοίκηση Μονάδων Υγείας
[5] [ΒΕ] Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
[5] [ΒΕ] Επιχειρηματική Αναλυτική
[5] [ΒΕ] Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
[5] [ΒΕ] Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Κοινωνικά Δίκτυα
[6] [ΒΥ] Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
[6] [ΒΥ] Λογιστική ΙΙ
[6] [ΒΥ] Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
[6] [ΒΕ] Αγορές Αγροδιατροφικών προϊόντων
[6] [ΒΕ] Εμπορικό δίκαιο και ψηφιακός μετασχηματισμός
[6] [ΒΕ] Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
[6] [ΒΕ] Εφαρμογές Επιχειρηματικής Αναλυτικής
[6] [ΒΕ] Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
[6] [ΒΕ] Ψηφιακός Μετασχηματισμός
[7] [ΒΥ] Διοίκηση Ποιότητας
[7] [ΒΥ] Εταιρική Διακυβέρνηση
[7] [ΒΥ] Οργάνωση Χαρτοφυλακίου
[7] [ΒΕ] Ηγεσία
[7] [ΒΕ] Συμπεριφορά Καταναλωτή
[7] [ΒΕ] Τεχνητή Νοημοσύνη και Μεγάλα Δεδομένα στις Επιχειρήσεις
[7] [ΒΕ] Ψηφιακή Οικονομία
[8] [ΒΥ] Δημόσια Διοίκηση
[8] [ΒΥ] Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
[8] [ΒΥ] Ψηφιακή και Αστική Καινοτομία
[8] [ΒΕ] Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων
[8] [ΒΕ] Διοίκηση Πωλήσεων και Πελατειακών Σχέσεων
[8] [ΒΕ] Επιχειρησιακές Προβλέψεις
[8] [ΒΕ] Ευέλικτες Μέθοδοι Διοίκησης
[8] [ΒΕ] Πτυχιακή Εργασία
---------------------------------

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2022-2023
DE uth 20221017 Ωρολόγιο Πρόγραμμα XE 2022_23
Το Τμήμα δεν έχει κατευθύνσεις

de.uth.gr-Νέο Πρόγραμμα-sep4u-2022

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) με έδρα την Λάρισα ιδρύθηκε με το Νόμο 4589/2019 (ΦΕΚ Α 13/29.01.2019, Άρθρο 22, παράγραφος 1δ) και λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2019. Με την ίδρυσή του, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων εντάχθηκε στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του ΠΘ η οποία επίσης ιδρύθηκε με το Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 A΄/29.01.2019, Άρθρο 21, παράγραφος 1ββ). Στόχος του Προγράμματος Σπουδών του ΤΔΕ του ΠΘ είναι η παροχή επιστημονικής γνώσης σε θέματα που άπτονται της διοίκησης των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα τόσο ποιοτικής όσο και ποσοτικής προσέγγισης, τα οποία καθιστούν τους πτυχιούχους ικανούς να αναλύουν και να κατανοούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων στο σύγχρονο περιβάλλον αλλά και να εντοπίζουν τις πολιτικές και πρακτικές που βελτιστοποιούν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές μπορούν να εργαστούν είτε ως στελέχη, επιχειρήσεων, οργανισμών του δημόσιου και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, είτε να συνεχίσουν τους σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Η φοίτηση στο Τμήμα διαρκεί οκτώ εξάμηνα. Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 36 υποχρεωτικά μαθήματα, σε 4 μαθήματα επιλογής, και σε 4 μαθήματα Ξένης Γλώσσας, τα οποία αθροιστικά μετρούν 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Συνολικά το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει 54 μαθήματα τα οποία αφορούν τις θεματικές ενότητες της Διοίκησης, του Μάρκετινγκ, της Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής, της Πληροφορικής, των Ποσοτικών Μεθόδων, της Οικονομικής Ανάλυσης και του Δικαίου. Στα κάθε ένα από τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα σπουδών διδάσκονται πέντε υποχρεωτικά μαθήματα  και επιπλέον μια ξένη γλώσσα. Σε κάθε εξάμηνο του τρίτου και του τέταρτου έτους ο φοιτητής παρακολουθεί τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα και ένα μάθημα επιλογής. Στη διαδικασία επιλογής μαθημάτων, σε κάθε εξάμηνο του τρίτου έτους προσφέρονται τέσσερα μαθήματα, ενώ σε κάθε εξάμηνο του τέταρτου έτους πέντε μαθήματα. Εναλλακτικά, στο 8ο εξάμηνο σπουδών, ο φοιτητής αντί ενός μαθήματος επιλογής δύναται να εκπονήσει Πτυχιακή Εργασία.

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Νέα Τμήματα)

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Νέα Τμήματα)
Untitled Document
Σύνολο=4

Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
669 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΔΑ 4 12.54 12010 450 350 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1427 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΘΕΣ 4 9.41 9060 -85 330 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1601 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙΠΑΕ 4 8.36 8600 125 253 3 4 0 εδώ Inf Math OS
1546 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΠΔΜ 4 8.36 7750 -520 320 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 1253 3 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 4260 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Τελαυταία τροποποίηση 11 Αυγούστου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 6 Ιουνίου, 2019