ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

(555)-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) -ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ-(2,3,4) -(4 έτη)

Το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση και την έρευνα στους τομείς της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, οι οποίοι υποστηρίζουν έναν στρατηγικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας κατατάσσοντάς την: (α) στον πρώτο εξαγώγιμο κλάδο της πρωτογενούς παραγωγής και (β) στην πιο εξαρτημένη από την αλιεία χώρα της Ε.Ε.
Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών καλύπτει το γνωστικό και τεχνολογικό πεδίο εφαρμογής των βιολογικών, χημικών και φυσικών επιστημών που αναφέρονται στην αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και μεταποίηση-επεξεργασία αλιευμάτων και άλλων υδρόβιων οργανισμών, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγικής διαχείρισης, εκτίμησης και αξιολόγησης του περιβάλλοντος των υδάτινων οικοσυστημάτων.
Οι απόφοιτοι, Ιχθυολόγοι Τ.Ε., παρουσιάζουν υψηλή απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας (1800 πτυχιούχοι, εκ των οποίων εργάζεται το 70% σε συναφείς θέσεις) ή ακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές.
Η φοίτηση σήμερα διαρκεί οκτώ εξάμηνα εκ των οποίων το ένα (1) αποτελεί την πρακτική άσκηση (4ετής φοίτηση).

Από το 1985 άρχισαν να αποφοιτούν οι πρώτοι πτυχιούχοι του Tμήματος. Μέχρι σήμερα έχουν λάβει πτυχία περίπου 1200 φοιτητές και οι περισσότεροι έχουν στελεχώσει ερευνητικά κέντρα, ιδιωτικές επιχειρήσεις αλιείας, μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, ιχθυογεννητικούς σταθμούς, οστρακοτροφεία, μονάδες μεταποίησης προϊόντων αλιείας και συνεταιριστικές οργανώσεις αλιείας.

Το Tμήμα διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας, άριστα εξοπλισμένα εργαστήρια, μια εκπαιδευτική – πειραματική μονάδα ιχθυοκλωβών και ένα εκπαιδευτικό – ωκεανογραφικό σκάφος (υπό ανακατασκευή).

Πλέον αυτών, το πλήθος των ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεων (φυσικών και τεχνητών) της περιοχής εξασφαλίζει μια αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία και κατάρτιση στους σπουδαστές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας και γενικότερα της Δυτικής Ελλάδας, συγκεντρώνει σε ποσοστό περίπου το 50% των λιμνών και λιμνοθαλασσών της χώρας και παράγει περίπου 25% της ετήσιας Ελληνικής παραγωγής ψαριών από τις εντατικές ιχθυοκαλλιέργειες.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν πρόσβαση και μπορεί να γίνουν δεκτοί σε αρκετά μεταπτυχιακά προγράμματα που οργανώνουν τα Πανεπιστήμια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

Οι κυριότεροι τομείς μεταπτυχιακών σπουδών στους οποίους γίνονται δεκτοί οι απόφοιτοι του τμήματος ενδεικτικά είναι:
1.Αλιεία και διαχείριση αλιείας
2.Υδατοκαλλιέργειες και τεχνολογίες υδατοκαλλιεργειών
3.Ιχθυοπαθολογία
4.Περιβάλλον-Περιβαλλοντική διαχείριση υδατίνων πόρων
5.Συστήματα διασφάλισης ποιότητας
6.Τεχνολογία τροφίμων (Επεξεργασία και τυποποίηση αλιευτικών προϊόντων)

ανάκτηση από το site του τμήματος 18/2/2019