Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (ΠΔΑ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Κωδικός : 679
Ίδρυμα: ΠΔΑ
Επ. Πεδίο/α: 3
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.90
ΕΒΕ (2023) : 10.48
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://pch.uniwa.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/367712/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 20 - ΧΗΜ: 20 - ΒΙΟ: 35
Κατευθύνσεις:
# Δημόσιας Υγείας
# Κοινοτικής Υγείας
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

Από το 2019 στο τμήμα Ιδρύονται ιδρύονται οι παρακάτω κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου ως εξής:
Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (από το Δ΄ Εξάμηνο)
1. Δημόσιας Υγείας
2. Κοινοτικής Υγείας

Το Τμήμα
Η Δημόσια & Κοινοτική Υγεία είναι η επιστήμη και η τέχνη για την προστασία, διατήρηση και βελτίωση της υγείας του πληθυσμού. Αφορά στο σύνολο των επιστημονικά τεκμηριωμένων και οργανωμένων δραστηριοτήτων της πολιτείας και της κοινωνίας που αποσκοπούν στην προστασία και πρόληψη από χρόνια και λοιμώδη νοσήματα, στην προαγωγή της υγείας, στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ένα υγιεινό, λειτουργικό και ασφαλές περιβάλλον. Παγκοσμίως, η δημόσια & κοινοτική υγεία συνιστά ένα ταχέως εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο με διακριτό γνωσιολογικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο και με άξονες δράσης υψηλής προτεραιότητας που στοχεύουν στην προστασία και την προαγωγή της υγείας των πολιτών και των κοινωνικών ομάδων (κοινοτήτων).

Το Τμήμα ΔΚΥ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 4521/2-3-2018) αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας του ΤΕΙ-Α (ΠΔ 95/2013 (ΦΕΚ 133/05-06-2013, τ.Α’), που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑ, από την συνένωση των Τμημάτων:

-Δημόσιας Υγιεινής και
-Επισκεπτών-τριών υγείας
που εντάχθηκαν στην Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του ΤΕΙ-Α το 1983, με τον ιδρυτικό του νόμο (Ν. 1404/83).