Αστυφυλάκων (870)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Κωδικός : 870
Ίδρυμα: ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Επ. Πεδίο/α: 1,2,4
Έτη Σπουδών: 3
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 8.34
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Ειδικό Μάθημα (EM) : Υγειονομικές, Αθλητικές, Ψυχοτεχνικές εξετάσεις
Συντελεστής Βαρύτητας (EM) : 0
Μετεγγραφή: NAI
Site: https://www.astynomia.gr/
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΑΡΧ: 20 - ΙΣΤ: 30 - ΛΑΤ: 20
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΦΥΣ: 20 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 30
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΜΑΘ: 30 - ΠΛΗ: 20 - ΟΙΚ: 20
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

Τόπος Λειτουργίας

Σχολή Αστυφυλάκων Αθήνα, Καρδίτσα, Γρεβενά, Ξάνθη, Κρήτη

Σκοπός

Η εκπαίδευση αποβλέπει στην άρτια επαγγελματική κατάρτιση, την γενική μόρφωση και την κατάλληλη σωματική και ψυχική προετοιμασία ώστε οι εκπαιδευόμενοι να καταστούν ικανοί αστυνομικοί και ανακριτικοί υπάλληλοι

Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στη Σχολή Αστυφυλάκων διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα. Η κατανομή στα Τμήματα της Σχολής Αστυφυλάκων γίνεται με βάση τη σειρά προτίμησης για καθένα, που δηλώνεται, μετά την επιλογή τους, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνδυασμό με τη συνολική βαθμολογία τους.
– Οι Δόκιμοι Αστυφύλακες κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στη Σχολή, δύνανται να συμμετάσχουν στη διαδικασία των εξετάσεων του Ενιαίου απολυτηρίου για την είσοδο τους στη Σχολή Αξιωματικών, ως ιδιώτες.
Η αίτηση συμμετοχής κατατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα που εδρεύει το Τμήμα της Σχολής που φοιτούν, ενώ το μηχανογραφικό δελτίο στο Λύκειο που αποφοίτησαν.
Επισημαίνεται, ότι οι ανωτέρω όταν αποφοιτήσουν από τη Σχολή, δύνανται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την εισαγωγή τους στη Σχολή Αξιωματικών, σε ποσοστό (20%) που προβλέπεται κατά τις οικείες διατάξεις. Επίσης έχουν τη δυνατότητα μετά τη συμπλήρωση 3ετίας από της εξόδου τους από τη Σχολή, να διαγωνισθούν για το βαθμό του Αρχιφύλακα, με προαγωγικές εξετάσεις που γίνονται με μέριμνα της Υπηρεσίας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Παρουσίαση.

Εισακτέοι 2023

Προκήρυξη 2024

Οδηγός Σπουδών (2007)

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

1. Οι υποψήφιοι πριν την επιλογή τους από το Υπουργείο Παιδείας, θα υποβληθούν σε προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες συνίστανται σε ψυχοτεχνική δοκιμασία, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.
2. Οι εξετάσεις αυτές είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψηφίους και των δύο Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας.
Για το πρόγραμμα εξέτασης των υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις, τον τόπο και χρόνο παρουσίασης, οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις Αστυνομίας, όταν εκδοθεί.
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν μόνο ως αθλητές, δεν υποβάλλονται σε προκαταρκτικές δοκιμασίες (αθλητικές- ψυχοτεχνικές). Αυτοί παραπέμπονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις, από την αρμόδια Επιτροπή Κατάταξης.

α. Υγειονομική Εξέταση.

Η υγειονομική εξέταση ενεργείται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, το Β’ δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου, για ιούς υποψηφίους που διαμένουν στην Ελλάδα και κατά το μήνα Σεπτέμβριο για τους υποψηφίους του εξωτερικού, όπως θα καθορισθεί ειδικότερα στο πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων που θα εκδοθεί στη συνέχεια.
Οι υποψήφιοι, προκειμένου να παρουσιασθούν στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης για εξέταση, θα πρέπει να παραλάβουν από τις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις Αστυνομίας ή τα οικεία Αστυνομικά Τμήματα σε συντρέχουσα περίπτωση όπως κατωτέρω ορίζεται, το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, επί του οποίου επικολλάται φωτογραφία και σφραγίζεται από την Υπηρεσία, μαζί με το παραπεμπτικό σημείωμα και να μεταβούν σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο, για να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται στο παραπεμπτικό σημείωμα, στην οικεία στήλη του οποίου ο αρμόδιος κατά περίπτωση γιατρός γνωματεύει το αποτέλεσμα, θέτοντας την υπογραφή και τη σφραγίδα του.
Από τη Γραμματεία του Νοσοκομείου θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής των γνωματευόντων γιατρών.
Για τις ακτινολογικές εξετάσεις, οι υποψήφιοι του Λεκανοπεδίου Αττικής, μπορούν να εξυπηρετηθούν στο Ινστιτούτο Νοσημάτων Θώρακος – Αβέρωφ 12 Αθήνα.
Όλες οι οφειλόμενες υγειονομικές εξετάσεις να πραγματοποιηθούν μετά την παραλαβή του δελτίου υγειονομικής εξέτασης και όχι πέραν του Α’ δεκαημέρου του μηνός Ιουνίου.
Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα παρουσιασθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Κατάταξης, φέροντας υποχρεωτικά μαζί τους το δελτίο υγειονομικής εξέτασης συμπληρωμένο για όλες τις παθήσεις, προκειμένου να κριθεί τελικά η ικανότητα ή μη αυτών για την Αστυνομία από υγειονομικής πλευράς.
Στις Αστυνομικές Διευθύνσεις στις οποίες λόγω ιδιομορφίας και δυσχερειών (π.χ. νησιωτικές περιοχές) που παρουσιάζονται κατά τις μετακινήσεις των υποψηφίων για την παραλαβή των δελτίων υγειονομικής εξέτασης, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης αυτών, κατά την κρίση τους, από τα Αστυνομικά Τμήματα (Α.Τ.) δικαιοδοσίας τους, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων. Τα Α.Τ. στην περίπτωση αυτή οφείλουν να (αναφέρουν καθημερινά στην αμέσως προϊσταμένη τους Υπηρεσία αριθμό χορηγηθένιων δελτίων κατά φύλο.
Επισημαίνεται ότι προς διευκόλυνση της κατάρτισης του προγράμματος προκαταρκτικών εξετάσεων των υποψηφίων, με την κατάθεση της αίτησης ενδιαφερομένου για εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές θα παραδίδεται και το δελτίο υγειονομικής εξέτασης υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος δηλώσει ότι επιθυμεί να υποβληθεί στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργεί η Ελληνική Αστυνομία ανεξάρτητα της συμμετοχής του για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές.
Οι Υπηρεσίες παραδίδοντας τα δελτία υγειονομικής εξέτασης στους υποψηφίους, με αποδεικτικό, να τους ενημερώνουν για την προαναφερόμενη διαδικασία, καθώς και για την υποχρέωση τους για γνώση του προγράμματος εξέτασης στις προκαταρτικές εξετάσεις.
Υποψήφιος που δεν θα προσκομίσει στην Επιτροπή Κατάταξης, δελτίο υγειονομικής εξέτασης συμπληρωμένο για όλες τις παθήσεις που αναφέρονται σ’ αυτό και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, δεν εξετάζεται.
Υποψήφιοι που τυχόν δεν θα προλάβουν να υποβληθούν στις προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις, έχουν τη δυνατότητα και σύμφωνα με το πρόγραμμα προσέλευσης στις προκαταρκτικές εξετάσεις, να υποβληθούν σ’ αυτές μέχρι την προηγούμενη ημέρα που καλούνται να παρουσιασθούν στην Υγειονομική Επιτροπή.
Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να προσκομίσουν βεβαίωση από Στρατιωτικές Σχολές. ότι κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ στις προκαταρκτικές εξετάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. VI παραγρ. 5 της παρούσας, δεν υποχρεούνται να παραλάβουν δελτίο και να υποβληθούν σε υγειονομική εξέταση στα Κρατικά Νοσοκομεία.
Κατά συνέπεια, δεν παραδίδονται δελτία υγειονομικής εξέτασης σε όλους τους υποψηφίους, αλλά σε όσους επιθυμούν.

β. Αθλητική Δοκιμασία

Για τόν έλεγχο της αθλητικής επίδοσης οι υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) υποβάλλονται στα εξής αγωνίσματα:
1. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16” (μία προσπάθεια).
2. Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4′ και 20 ‘ ‘ (μία προσπάθεια).
3. ʼλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,00 μ. (τρεις προσπάθειες).
4. ʼλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

γ. Ψυχοτεχνική Δοκιμασία

Για ι ην εξακρίβωση των ψυχικών ικανοτήτων οι υποψήφιοι υποβάλλονται στη δοκιμασία του ΊΈ8Τ προσωπικότητας και καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον των αρμόδιων Επιτροπών.
Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα σας μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η δομή της προσωπικότητας, η σκέψη και η αντίληψη.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Οι υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις προκαταρκτικές δοκιμασίες, δεν συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες. Γι αυτούς το αποτέλεσμα της εξέτασης ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση σχετικού πίνακα στα εξεταστικά κέντρα.
Υποψήφιοι που δε θα παρουσιασθούν ή θα διακόψουν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων ή δε θα κριθούν ικανοί, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για τις Αστυνομικές Σχολές κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων (από το Υπουργείο Παιδείας και θεωρείται ότι δεν έχουν δηλώσει αυτές.
Με βάση τα αποτελέσματα των ανωτέρω εξετάσεων, οι αρμόδιες Επιτροπές, αποφαίνονται με απλή πλειοψηφία για την ικανότητα ή μη των υποψηφίων, χωρίς να τους βαθμολογούν και συντάσσουν πίνακες ικανών και μη ικανών προς κατάταξη. Στους πίνακες και σε ιδιαίτερη στήλη αναγράφεται υποχρεωτικά και ο κωδικός αριθμός υποψηφίου, ο οποίος λαμβάνεται από το δελτίο εξεταζομένου υποψηφίου, το οποίο παραδίδεται στους υποψηφίους από το Υπουργείο Παιδείας και οφείλουν να το φέρουν μαζί τους κατά την εξέταση τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση αυτοί δεν θα γίνονται δεκτοί. Οι αποφάσεις των Επιτροπών είναι ανέκκλητες και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις ή επανεξετάσεις υποψηφίων.
Οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών εξετάσεων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Τμήμα Όπλων), Σχολής Ικάρων (Τμήμα Ιπταμένων), Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (Τμήμα Όπλων), για τις οποίες επίσης έχουν δηλώσει προτίμηση και κρίθηκαν ικανοί, εξαιρουμένων των ιδιαίτερων απαιτήσεων, δεν προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών και προσκομίζουν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, μέσα στο χρόνο διενέργειας αυτών, σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Στρατιωτική Σχολή, στην οποία αναγράφεται και ο κωδικός αριθμός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων του υποψηφίου. Σε περίπτωση που οι προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών διενεργούνται σε μεταγενέστερο χρόνο, η εν λόγω βεβαίωση προσκομίζεται το αργότερο τη μεθεπόμενη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας στη Στρατιωτική Σχολή. Όσοι προσκομίσουν βεβαίωση ότι κρίθηκαν ικανοί για τις ανωτέρω Στρατιωτικές Σχολές, θεωρούνται αυτοδικαίως ικανοί και για τις Αστυνομικές Σχολές. Υποψήφιοι που κρίθηκαν ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ για τις Αστυνομικές Σχολές, από τις αρμόδιες Επιτροπές των προκαταρκτικών εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, δεν μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση Στρατιωτικής Σχολής.
Πέραν των ανωτέρω στις προαναφερόμενες Στρατιωτικές Σχολές παρέχεται η δυνατότητα για τους κοινούς υποψήφιους Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών αντί της ατομικής βεβαίωσης για την καταλληλότητα κάθε υποψήφιου σας προκαταρκτικές εξετάσεις να συντάσσουν και να αποστέλλουν στην Υπηρεσία μας επικυρωμένο συγκεντρωτικό πίνακα των υποψηφίων που έχουν κριθεί κατάλληλοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπ αριθμ.6000/2/ 1160/ 1-ρπα από 21-2-2004 έγγραφο μας που έχει αποσταλεί.

Τα όρια των αγωνισμάτων της Αστυνομίας είναι ίδια με των ΟΠΛΩΝ: