Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (Βόλος) [164]

[164][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (Βόλος)


[132][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)
[143][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος)
[334][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)
[128][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας
[164][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (Βόλος)
[140][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης
[142][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)
[130][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
[141][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρας

Σκοπός
Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ως δάσκαλοι, στις υπηρεσίες της Λαϊκής Επιμόρφωσης, σε ερευνητικά κέντρα, σε προγράμματα αλφαβητισμού ειδικών ομάδων της χώρας, σε ειδικά σχολεία, στην παιδαγωγική έρευνα, στην ειδική αγωγή μετά από 5 χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση και διετή μετεκπαίδευση.

Διορίζονται στη στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως δάσκαλοι κλαδος ΠΕ70 μέσω ΑΣΕΠ
Κλάδος ΠΕ 70 Δασκάλων: [Κωδικός: ΠΕ 70.00] Πτυχίο Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης (κωδ. 7001) ή Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (κωδ. 7002), ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα ή Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας (κωδ. 7003) ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων (κωδ. 7004) ή της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης (κωδ. 7005), της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστημών της Αγωγής- Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 7006) ή Στοιχειώδους Εκπαίδευσης του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής (κωδ. 7007). Ειδικότεραγια τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως τροποποι ήθηκε με το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ι: Τα πτυχία του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων και της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης γίνονται δεκτά εφόσον έχουν ημερομηνία κτήσης πτυχίου έως και το ακαδημαϊκό έτος 1990?1991, δεδομένου ότι οι ανωτέρω Σχολές έπαψαν να λειτουργούν ως Παιδαγωγικές Ακαδημίες από το 1991 (άρθρο 62 του ν. 1946/1991 και π.δ. 24/1990).

ΑΣΕΠ/Κλάδος ΠΕ70
Στο τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2008 διαγωνίστηκαν 2310 άτομα για 2120 θέσεις δηλαδή αναλογία θέσεων/Συμμετεχόντων: 1:1 .
Όμως από τον κλάδο των δασκάλων δεν κατάφερε τελικά να πιάσει τη βάση η πλειονότητα των υποψηφίων . Για 2.120 θέσεις διαγωνίστηκαν μόνο 2.310 υποψήφιοι και απο αυτούς μόνο 962 πέρασαν τη βάση. Επειδή όμως δεν υπήρχαν αδιόριστοι στον Ενιαίο Πίνακα τελικά διορίστηκαν όλοι. Οι διορισμοί γίνονται κατά 60% από τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ και 40% από τον Ενιαίο Πίνακα.
Στον ΑΣΕΠ Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά σε δύο θεματικές ενότητες.
Η πρώτη θεματική ενότητα αφορά στο/α γνωστικό/ά αντικείμενο/α, ανάλογα με τον κλάδο – ειδικότητα τον οποίο θα κληθεί να διδάξει ο υποψήφιος.
Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά: α) τη Γενική Διδακτική Μεθοδολογία – Παιδαγωγικά Θέματα και β) την Ειδική Διδακτική του γνωστικού αντικειμένου κατά κλάδο και ειδικότητα.
Για να θεωρηθεί ότι ένας υποψήφιος μπορεί να διοριστεί, σε συνδυασμό πάντοτε με τον αριθμό των προ κηρυχθεισών θέσεων, πρέπει απαραιτήτως να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον πενήντα πέντε (55) μονάδες στον τελικό βαθμό της γραπτής εξέτασης και συγχρόνως πενήντα (50) μονάδες στην κάθε θεματική ενότητα.
Όσοι έχουν συγκεντρώσει τους βαθμούς της προηγούμενης παραγράφου, δικαιούνται προσαυξήσεων στο βαθμό της γραπτής εξέτασης λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήριο για κάθε υποψήφιο: α)το βαθμό του βασικού του πτυχίου, β)ενδεχόμενες μεταπτυχιακές σπουδές και γ)ενδεχόμενη προϋπηρεσία ως εκπαιδευτικός.
Ο τελικός συνολικός βαθμός του διαγωνισμού για τον κάθε υποψήφιο είναι ο, προσαυξημένος με τα προ ηγούμενα κριτήρια, βαθμός της γραπτής εξέτασης.

© 2016 – 2019, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=63
0 εξ -Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Ιστορία και Τέχνη
0 εξ -Γλωσσική πολυμορφία και γλωσσική διδασκαλία στο Δημοτικό Σχολείο
0 εξ -Διασκεδαστικά Μαθηματικά- Επίλυση Προβλημάτων
0 εξ -Διδακτική Νεοελληνικής ως Ξένης
0 εξ -Εικαστικές Τέχνες
0 εξ -Εισαγωγή στη Λογική και την Κριτική Σκέψη
0 εξ -Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή
0 εξ -Εισαγωγή στην Ελληνική Λαογραφία
0 εξ -Έμφυλες Ιδεολογίες, Ταυτότητες και Λογοτεχνία
0 εξ -Η Θεωρία της Λογοτεχνίας και η Διδακτική της Αξιοποίηση: προσεγγίζοντας κείμενα της νεώτερης ελληνικής πεζογραφίας
0 εξ -Κοινωνικές Σχέσεις και Προβλήματα Προσαρμογής στο Σχολείο
0 εξ -Κοινωνιογλωσσολογία
0 εξ -Λαϊκός Πολιτισμός και Εφαρμογές στη Σχολική Πράξη
0 εξ -Νεωτερική Λαογραφία
0 εξ -Ο Ελληνικός κόσμος στα χρόνια της Οθωμανικής διακυβέρνησης
0 εξ -Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης
0 εξ -Οργανωσιακή συμπεριφορά στην Εκπαίδευση
0 εξ -Πειραματική Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών
0 εξ -Περιβάλλοντα Συνεργατικής Μάθησης με Υποστήριξη ΤΠΕ
0 εξ -Στατιστική Ανάλυση με τη χρήση του SPSS
0 εξ -ΤΠΕ και Ανοικτό Σχολείο
0 εξ -Ψυχολογία Ανάγνωσης και Γραφής
1 εξ -Γαλλικά Ι
1 εξ -Γερμανικά Ι
1 εξ -Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία
1 εξ -Εισαγωγή στην Νεοελληνική Λογοτεχνία: Από τις απαρχές έως το τέλος του 20ου αιώνα
1 εξ -Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής
1 εξ -Ιταλικά Ι
1 εξ -Μαθηματικά Ι
2 εξ -Αναπτυξιακή Ψυχολογία
2 εξ -Βασικές Έννοιες Φυσικής
2 εξ -Γαλλικά ΙΙ
2 εξ -Διδασκαλία και Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση στη Σχολική Τάξη
2 εξ -Ιστορία Παιδαγωγικών Ιδεών. Κλασικοί Παιδαγωγοί
2 εξ -Ιταλικά ΙΙ
2 εξ -Μαθηματικά ΙΙ
2 εξ -Παιδαγωγική Ψυχολογία
3 εξ -Γερμανικά ΙΙΙ
3 εξ -Διδακτική Μεθοδολογία-Δομικά Στοιχεία της Διδασκαλίας
3 εξ -Διδακτική των Μαθηματικών: Θεωρητικές Προσεγγίσεις Εργαστηριακές Ασκήσεις Ι
3 εξ -Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας
3 εξ -Ιταλικά ΙΙΙ
3 εξ -Νεοελληνική Γλώσσα
4 εξ -Γαλλικά ΙV
4 εξ -Γνωστική Ψυχολογία
4 εξ -Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας Ι
4 εξ -Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα: Βασικές Έννοιες Μεθοδολογίας και Στατιστικής
4 εξ -Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
4 εξ -Ιστορία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (19ος – 20ος αιώνας)
5 εξ -Διδακτική της Ιστορίας
5 εξ -Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας ΙΙ
5 εξ -Διδακτική των Μαθηματικών: Θεωρητικές Προσεγγίσεις Εργαστηριακές Ασκήσεις ΙΙ
5 εξ -Θεωρία του Σχολείου και Καινοτόμοι Θεσμοί
5 εξ -Σχολική Πρακτική Ι
6 εξ -Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Θεωρία και Εφαρμογές
6 εξ -Διδακτική Φυσικών Επιστημών
6 εξ -Διδασκαλία και Μάθηση με Χρήση των ΤΠΕ
6 εξ -Η Λογοτεχνία στο Σχολείο: Αναγνωστικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές
6 εξ -Σχολική Πρακτική ΙΙ
7 εξ -Μαθησιακές Δυσκολίες
7 εξ -Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Θεωρία και Πράξη
7 εξ -Σχολική Πρακτική ΙΙΙ
8 εξ -Σχολική Πρακτική IV

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!