Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης [237]

[237][ΑΕΙ][2] Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης


Χημικών Μηχανικών (3 σχολές)
239 -ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
235 -ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
237 -ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Σκοπός
Ο Χημικός Μηχανικός (ή μηχανικός διεργασιών) εφαρμόζει τις αρχές των χημικών, φυσικών, μαθηματικών, οικονομικών και τεχνικών επιστημών, σε πεδία που ανάγονται σε διεργασίες ροής των υλικών, μετασχη­ματισμού της ύλης και εγκαταστάσεις διεξαγωγής διεργα­σιών όπου η ύλη υποβάλλεται σε κατεργασία ή επεξεργασία κατά τον ωφελιμότερο τρόπο από κάθε άποψη (τεχνική, οικονομική, κοινωνική).
Έργο του Χημικού Μηχανικού στην πράξη είναι η έρευνα – ανάπτυξη – βελτίωση προϊόντων, μεθόδων και εγκαταστάσεων, η μελέτη – κατασκευή – λειτουργία – τεχνική εξυπηρέτηση χημικών εγκαταστά­σεων, και ο σχεδιασμός – παραγωγή – έλεγχος – διάθεση – εφαρμογές των παραγόμενων προϊόντων και υλικών.

Επαγγελματικοί διέξοδοι

Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ το 2008
Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών

Ο Χημικός Μηχανικός καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων που διαρκώς γίνεται ευρύτερο. Οι επαγγελματικές δυνατότητες μπορούν να διαχωριστούν ως εξής:

 • Απασχόληση σε βιομηχανικές παραγωγικές διαδικασίες (χημικά, πετρελαιοειδή, αέριο, χαρτί, φαρμακευτικά, τρόφιμα, κεραμικά, υφάσματα, πλαστικά κ.α.)
 • Τεχνικές συμβουλές και προώθηση πωλήσεων προϊόντων, επιχειρησιακή έρευνα
 • Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιοι Οργανισμοί.
 • Μελέτες, σχεδιασμοί, κατασκευές.
 • Έρευνα, εξέλιξη και προσχεδιασμένες ιδιότητες νέων προϊόντων.
 • Εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην Ανώτατη και Ανώτερη βαθμίδα.
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες.

Υπάρχουν ακόμη επαγγελματικές δυνατότητες, εκτός από τις παραπάνω κλασικές, που μπορούν να ενταχθούν στο φάσμα των δραστηριοτήτων του, όπως Οικολογική Τεχνολογία, Περιβαλλοντική Μηχανική, Προγραμματισμός, Ασφάλεια και Συντήρηση έργων, Πληροφορική, Βιοφυσική και Βιοχημική Μηχανική.

Οι Χημικοί Μηχανικοί έχουν κοινές δραστηριότητες με τους Γεωπόνους, Χημικούς, Μηχανικούς περιβάλλοντος και Μηχανολόγους Μηχανικούς. Επίσης αν και δεν έχουν κοινές δραστηριότητες με τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς υπάρχουν συγκρούσεις επειδή οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ασκούν και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Όσον αφορά τους αποφοίτους των ΤΕΙ δεν καταγράφονται αλληλοεπικαλύψεις.
Στην πράξη δεν υπάρχουν αντιθέσεις με τους γεωπόνους ενώ με τους Χημικούς οι αντιθέσεις
περιορίζονται στο χώρο της εκπαίδευσης και των Χημικών εργαστηρίων του Δημοσίου όπου έχει γίνει αποδεκτή η ισοδυναμία των ειδικοτήτων.
Όσον αφορά την ισοδυναμία των ειδικοτήτων Χημικών και Χημικών Μηχανικών που ίσχυε στην τεχνική επίβλεψη λειτουργίας Χημικών εγκαταστάσεων με βάση το νόμο 3518/1928 αυτή τέθηκε σε αμφισβήτηση από το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφαση 2834/2001 που συνεδρίασε για να δικάσει την αίτηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων για την ακύρωση του ΠΔ 274/1997.
Συμπαραστατικά επαγγελματικά οι Χημικοί Μηχανικοί έχουν κοινό πεδίο με τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος και με τους Μηχανολόγους Μηχανικούς. Προβλήματα με τις ειδικότητες των ΤΕΙ δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα αλλά θα πρέπει να γίνουν ενέργειες συνεργασίας στις κατευθύνσεις της φυτικής/ζωικής παραγωγής και της Τεχνολογίας πετρελαίου.
Στα αποτελέσματα της Πανελλαδική έρευνα στους αποφοίτους των ετών 1998-2000 έρευνας : «Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» που δημοσιεύτηκε το 2008 αναφέρεται:
Οι χημικοί μηχανικοί αποτελούν έναν ανδροκρατούμενο επιστημονικό κλάδο σπουδών, όπου οι άνδρες αποτελούσαν 64% των αποφοίτων των ετών 1998-2000. Ο κλάδος ανήκει σ’ αυτούς με μεσαίο εκπαιδευτικό επίπεδο και οικογενειακό εισόδημα γονέων των φοιτητών, που, αν και εκδηλώνουν ισχυρή προτίμηση για το Τμήμα σπουδών τους πριν από την είσοδο στο πανεπιστήμιο, ολοκληρώνουν τις προπτυχιακές σπουδές τους με σχετικά μεγάλη καθυστέρηση. Το ποσοστό αποφοίτων που πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές είναι το πέμπτο υψηλότερο μεταξύ όλων των επιστημονικών κλάδων σπουδών. Πέντε έως επτά έτη μετά την αποφοίτηση, το ποσοστό απασχόλησης των χημικών μηχανικών είναι κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από τον γενικό μέσο όρο. Αυτό το φαινόμενο οφείλεται κυρίως στο ότι το ποσοστό μη ενεργών αποφοίτων είναι κατά εννέα ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από τον γενικό μέσο όρο, λόγω της πολύ μεγάλης συμμετοχής των αποφοίτων του κλάδου σε μεταπτυχιακές σπουδές και της καθυστέρησης στην εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Οι χημικοί μηχανικοί εμφανίζουν εξαιρετικά υψηλό ποσοστό απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, όπου εργάζονται κυρίως ως μισθωτοί. Το ποσοστό αυτοαπασχολούμενων χημικών μηχανικών ταυτίζεται με τον γενικό μέσο όρο. Το ίδιο ισχύει με το ποσοστό των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών και συμβασιούχων έργου που απασχολούνται κυρίως σε έναν εργοδότη. Όμως οι τελευταίοι είναι πάρα πολύ καλά αμειβόμενοι σε σχέση με τον μέσο όρο των αποφοίτων και οκτώ στους δέκα θεωρούν ότι οι επαγγελματικές προοπτικές στην τρέχουσα εργασία τους είναι θετικές. Ο βαθμός και η ποιότητα επαγγελματικής ένταξης των πτυχιούχων 5-7 έτη μετά την αποφοίτηση υπερκαθορίζονται από τις ευκαιρίες απορρόφησης και τους όρους απασχόλησης στους κλάδους της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, των εκμισθώσεων και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, και της μεταποίησης, όπου βρέθηκαν να απασχολούνται 56% των πτυχιούχων των ετών 1998-2000.
Η ετεροαπασχόληση στον κλάδο είναι σχετικά μέτρια προς υψηλή. Ανέρχεται σε 20% του συνόλου των απασχολουμένων (επαγγελματική κατανομή) και σε 37% των μισθωτών και συμβασιούχων έργου (αναντιστοιχία αντικειμένου εργασίας-σπουδών).

Προβλήματα επαγγελματικών δικαιωμάτων μεταξύ των ειδικοτήτων

Χημικοί Μηχανικοί

Οι Χημικοί Μηχανικοί σαν ειδικότητα της Βιομηχανίας στις περιπτώσεις της μη απλής (μεγάλης) Χημικής Βιομηχανίας δεν αντιμετωπίζει προβλήματα γιατί λόγω της πολυπλοκότητας απασχολούνται όλες οι ειδικότητες των Μηχανικών. Η πίεση της επίλυσης των ιδιαίτερων και εξειδικευμένων προβλημάτων έχει δημιουργήσει τον απαιτούμενο και απαραίτητο σεβασμό μεταξύ των ειδικοτήτων. Τα προβλήματα επαγγελματικών δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν οι Χημικοι Μηχανικοί περιορίζονται στις απλές Χημικές εγκαταστάσεις όπου υπάρχει κοινό πεδίο με τους Μηχανολόγους και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς. Τα προβλήματα μεταξύ των Χημικών μηχανικών και των Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών περιορίζονται σήμερα στην εφαρμογή του ΠΔ 274/1997.
Στις απλές Μηχανολογικές εγκαταστάσεις που δεν είναι χημικές (π.χ. εγκαταστάσεις κτιρίων) όπου ο Χημικός Μηχανικός έχει τα ίδια δικαιώματα με όλες τις ειδικότητες υπάρχουν προβλήματα κυρίως γιατί η ενασχόλησή του είναι ασυνήθης. Εξαίρεση αποτελούν οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και οι εγκαταστάσεις θέρμανσης με καύση υδρογονανθράκων όπου αν και οι εγκαταστάσεις είναι χημικές εγκαταστάσεις αυτό δεν γίνεται πολλές φορές δεκτό από τις  Δημόσιες Υπηρεσίες λόγω άγνοιας

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=80
0 εξ -ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
0 εξ -ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
1 εξ -ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ Η/Υ
1 εξ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ I – ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
1 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
1 εξ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
1 εξ -ΦΥΣΙΚΗ Ι
2 εξ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
2 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
2 εξ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
2 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
2 εξ -ΠΑΚΕΤΑ Η/Υ
2 εξ -ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
3 εξ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
3 εξ -ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
3 εξ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
3 εξ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙΙ-ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
3 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
3 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι
3 εξ -ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
3 εξ -ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι
3 εξ -ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ
4 εξ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
4 εξ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
4 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
4 εξ -ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ
4 εξ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
4 εξ -ΤΑ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
4 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
4 εξ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
5 εξ -ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5 εξ -ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ
5 εξ -ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ι
5 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ι
5 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ
5 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
5 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
5 εξ -ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
5 εξ -ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ι
5 εξ -ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Ι
6 εξ -ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
6 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
6 εξ -ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
6 εξ -ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
6 εξ -ΚΒΑΝΤΟΦΥΣΙΚΗ
6 εξ -ΜΕΤΑΛΛΟΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΥΛΙΚΑ
6 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ Ι
6 εξ -ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ
6 εξ -ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΙ
7 εξ -ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΛΕΙΖΕΡ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
7 εξ -ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΖΑΣ
7 εξ -ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
7 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ
7 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
7 εξ -ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
7 εξ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ
8 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
8 εξ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ
8 εξ -ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
8 εξ -ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
8 εξ -ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
8 εξ -ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
8 εξ -ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
8 εξ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΙ
8 εξ -ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
8 εξ -ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
8 εξ -ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
8 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
8 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
8 εξ -ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
8 εξ -ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
8 εξ -ΧΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
9 εξ -ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
9 εξ -ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
9 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
9 εξ -ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ
9 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ
9 εξ -ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
9 εξ -ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΗΜ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ι

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!