ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

[357][ΑΕΙ][1] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ

;

ΕΞΑΜΗΝΑ Α’-Η’
Α’ Εξάμηνο
ΚΥ0101 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη I
ΚΥ0102 Πολιτική Φιλοσοφία στην Αρχαία Ελλάδα
ΚΥ0103 Νεότερη Ελληνική Πολιτική Ιστορία (1821-1909)
ΚΥ0104 Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία Ι: από τον Μακιαβέλι στις Θεωρίες Κοινωνικού Συμβολαίου
ΚΥ0105 Διεθνείς Σχέσεις
ΚΥ0206 Μαθηματικά στην Πολιτική Επιστήμη: Εισαγωγή
Β’ Εξάμηνο
ΚΥ0201 Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική: τα Πολιτικά Συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη.
ΚΥ0203 Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική Ιστορία (1910-1974)
ΚΥ0204 Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ: 19ος αιώνας
ΚΥ0205 Συνταγματική Συγκρότηση του Κράτους: Οργανωτικές Βάσεις του Ισχύοντος Πολιτεύματος
ΚΥ0208 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη ΙΙ
ΚΥ0106 Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία
Γ’ Εξάμηνο
ΚΥ0000 Εισαγωγή στην Επιστημονική Εργασία στις Πολιτικές Επιστήμες
ΚΥ0301 Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία
ΚΥ0302 Σύγχρονες Πολιτικές Θεωρίες I
ΚΥ0303 Διαφωτισμός και Διαμόρφωση των Πολιτικών Ιδεολογιών στην Ελλάδα
ΚΥ0304 Πολιτικό Σύστημα και Κομματικοί Σχηματισμοί στη Σύγχρονη Ελλάδα (1946-1974)
ΚΥ0305 Κοινωνική Στατιστική
Δ’ Εξάμηνο
ΚΥ0000 Εισαγωγή στην Επιστημονική Εργασία στις Πολιτικές Επιστήμες
ΚΥ0401 Το Ελληνικό Σύστημα Διακυβέρνησης
ΚΥ0402 Κλασική Κοινωνική Θεωρία
ΚΥ0403 Ιστορία, Θεωρίες και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
ΚΥ0404 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία
ΚΥ0405 Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης στις Κοινωνικές Επιστήμες
Ε’ Εξάμηνο
ΚΥ0501 Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΚΥ0502 Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές
ΚΥ0503 Ελληνική Εξωτερική Πολιτική (μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο)
ΚΥ0504 Ανάλυση Πολιτικού Λόγου
ΣΤ’ Εξάμηνο
ΚΥ0602 Σύγχρονες Πολιτικές Θεωρίες ΙΙ
ΚΥ0604 Αντικοινοβουλευτισμός και Δικτατορίες στην Ελλάδα
ΚΥ0606 Θεωρίες Κοινωνικού Συμβολαίου
ΚΥ0607 Μειονότητες και Πολιτική στα Βαλκάνια
Ζ’ Εξάμηνο
ΚΥ0701 Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία
ΚΥ0702 Κοινωνική και Εκλογική Γεωγραφία της Ελλάδος
ΚΥ0705 Διεθνής Πολιτική Οικονομία και Ανάπτυξη
ΚΥ0706 Πόλεμος και Πολιτική
Η’ Εξάμηνο
ΚΥ0802 Οντολογία και Πολιτική
ΚΥ0805 Τα Πολιτικά Κόμματα μετά το 1974
ΚΥ0806 Νέα Κοινωνικά Κινήματα
3.1.2. Μαθήματα επιλογής
ER000 Greece Today (μόνο για εισερχόμενους φοιτητές/τριες ERASMUS)
ΚΕ0Ε01 Κράτος και Κοινωνία στη Νεώτερη Ελλάδα
ΚΕ0Ε02 Το Κυπριακό Ζήτημα
ΚΕ0Ε03 Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική
ΚΕ0Ε04 Τα Πολιτικά Συστήματα στα Βαλκάνια
ΚΕ0Ε07 Ιστορία των Ριζοσπαστικών Ιδεών και Κινημάτων στην Ευρώπη
ΚΕ0Ε16 Κοινωνικές Ουτοπίες και Πολιτική
ΚΕ0Ε17 Ιστορία των Οικονομικών Κρίσεων
ΚΕ0Ε18 Σύγχρονη Τέχνη και Πολιτική
ΚΕ0Ε20 Φιλοσοφίες της Ελευθερίας
ΚΕ0Ε22 Συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ΚΕ0Ε24 Παράδοση και Εκσυγχρονισμός στη Μεταπολεμική Ελλάδα
ΚΕ0Ε25 Εισαγωγή στην Πολιτική Επικοινωνία
ΚΕ0Ε30 Χώρος και Εκλογική Ανάλυση
ΚΕ0Ε31 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΚΕ0Ε35 European Union Politics and Government
ΚΕ0Ε37 Ολοκαύτωμα και Ιστορική Μνήμη
ΚΕ0Ε40 Θεωρίες Παιγνίων και Διαμόρφωση Στρατηγικής
ΚΕ0Ε42 Σύγχρονα Θέματα Δημοκρατίας
ΚΕ0Ε43 Ηλεκτρονικοί Σύμβουλοι Ψήφου
ΚΕ0Χ03 Τα Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα Σήμερα
ΚΕ0Χ11 Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης
ΚΕΟΧ13 Από τη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση στο 1848
ΚΕΟΧ20 Πολιτική Οικονομία της Μεταπολεμικής Ελλάδας
ΚΕΟΧ25 Sectoral Policies of the European Union
ΚΕΟΧ27 Μουσική, Ιστορία και Πολιτική
ΚΕΟΧ28 Κράτος και Κοινωνία Πολιτών
ΚΕΟΧ30 Διοικητική Οργάνωση του Κράτους
ΚΕΟΧ31 Σύγχρονα Θέματα Διεθνούς Πολιτικής
ΚΕΟΧ32 Ο Αντισημιτισμός στον 20ό αιώνα
ΚΕΟΧ34 Διαδικτυακές Πολιτικές Έρευνες
ΚΕΟΧ35 Εμβάθυνση στη Συγκριτική Πολιτική: Τα Πολιτικά Συστήματα της Γαλλίας και Μ. Βρετανίας
ΚΕΟΧ36 Κοινωνική Γεωγραφία και Χωρικές Πολιτικές

Αντίστοιχα Τμήματα για Μετεγγραφές

[351][ΑΕΙ][1] Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο)
[123][ΑΕΙ][1] Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Αθήνας ΕΚΠΑ
[411][ΑΕΙ][1] Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
[125][ΑΕΙ][1] Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ΠΑΝΤΕΙΟ
[357][ΑΕΙ][1] Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκης ΑΠΘ

Σκοπός
Tα Τμήματα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια της Πολιτικής Επιστήμης σε πέντε βασικές διαστάσεις: την Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία, τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, τη Διοικητική Επιστήμη, την Κοινωνική Θεωρία και την Κοινωνική Πολιτική. Τα πρόγραμματα σπουδών των Τμημάτων επιδιώκουν την κατάρτιση των φοιτητών και φοιτητριών στις θεμελιώδεις έννοιες, τις βασικές μεθόδους και τους προβληματισμούς που διέπουν τη συστηματική ανάλυση των πολιτικών, κοινωνικών, πολιτειακών και διεθνών φαινομένων.

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Μερικές από τις δυνατότητες απασχόλησης που έχουν οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι:
Εντάσσονται στο κλαδο ΠΕ 13 και μπορούν να διοριστούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε μαθήματα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας.
Σε κρατικές υπηρεσίες.
Σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις που ζητούν νοήμονες και μελετημένους πτυχιούχους γύρω από ευρύτερες γεωγραφικές, ιστορικές και πολιτισμικές ενότητες (Ελληνικές, Βαλκανικές και Ευρωπαϊκές σπουδές), με συμπληρωματικό στοιχείο την σε βάθος γνώση μίας ευρύτατα διαδεδομένης ξένης γλώσσας αλλά και μίας λιγότερο διαδεδομένης.
Σε Ευρωπαϊκούς Θεσμούς.
Στα Μέσα Επικοινωνίας -σελίδες συναφείς και εξειδικευμένες θεματικά στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές εκπομπές- καθώς και σε εκδοτικούς οίκους, με μία πρόσθετη επαγγελματική μαθητεία και ενδεχομένως με έμφαση γύρω από θεματικές περιοχές όπως: Ευρώπη, Βαλκάνια, Τουρκία, Ελλάδα, περιβάλλον, πολιτισμική ή εκπαιδευτική πολιτική.
Σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών γραφείου, σε συνδυασμό πάντα με τη γνώση ξένων γλωσσών και υπολογιστικών προγραμμάτων.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: ως στελέχη, ως εμπειρογνώμονες ή ως σύμβουλοι, σε υπουργεία και Οργανισμούς, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στα Μέσα Ενημέρωσης, σε διεθνείς και πολυμερείς οργανισμούς (Ε.Ε., Ν.Α.Τ.Ο., Ο.Η.Ε., Ο.Ο.Σ.Α., Ο.Α.Σ.Ε.) κ.ά. σε πολιτικά κόμματα, ιδρύματα, ινστιτούτα, εταιρείες δημοσκοπήσεων και δημοσίων σχέσεων.

Κλάδος ΠΕ13
Στο κλάδο ΠΕ 13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών εντάσσονται οι παρακάτω πτυχιούχοι: Πτυχίο Νομικής (κωδ. 1301) ή Πολιτικής Επιστήμης (κωδ. 1302) ή Πολιτικών Επιστημών (κωδ. 1303) ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (κωδ. 1304) ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών (κωδ. 1305) ή Πο λιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (κωδ. 1306) ή Δημόσιας Διοίκησης (κωδ. 1307) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπου δών (κωδ. 1308) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία (κωδ. 1309) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής

ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών
Στο τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2008 στο κλάδο ΠΕ 13 ήταν μόλις 30 θέσεις για 717 συμμετέχοντες στη Β Θεματική ενότητα .
Δηλαδή είχαμε 1 θέση για 24 υποψηφίους δηλαδή 4% .
Η προκήρυξη του 2008 εδώ

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •