Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης [363]

[363][ΑΕΙ][2] Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης


Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 2004 και είναι το νεώτερο τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του Ν.3255/2004 ΦΕΚ Α’/22-07-2004, το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης έχει ως αποστολή και σκοπό να προσφέρει γνώσεις σε γνωστικά πεδία και αντικείμενα που αφορούν στην οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών περιοχών και χωρικών ενοτήτων, όπως:

α. Χωροταξία και περιφερειακή ανάπτυξη (εθνικά, περιφερειακά, ειδικά χωροταξικά σχέδια, σχέδια χωρικής ανάπτυξης, υποδομές, τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα, αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, διαχείριση περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη) και

β. Πολεοδομικό προγραμματισμό και αστική ανάπτυξη: ρυθμιστικά σχέδια, γενικά πολεοδομικά σχέδια, πολεοδομικές μελέτες, αστικό σχεδιασμό, σχέδια ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, σχέδια περιοχών επαγγελματικής εγκατάστασης, περιβαλλοντική διάσταση στην οργάνωση του χώρου.

Το Τμήμα δεν έχει αποκτήσει ακόμα διοικητική αυτοδυναμία και διοικείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση που ορίζεται και εποπτεύεται από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ. Το Τμήμα είναι ομόλογο με το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα το Βόλο. Μετά από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου του ΑΠΘ έχει προωθηθεί στο Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ) η διαδικασία της μετονομασίας του σε Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης χωρίς μεταβολή του αρχικού του σκοπού και επαγγελματικής κατοχύρωσης των διπλωματούχων.

Το Τμήμα απονέμει μετά από 5-ετείς σπουδές το Δίπλωμα Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης. Κάθε χρόνο εισάγονται στο Τμήμα περίπου 120 φοιτητές και φοιτήτριες. Το Τμήμα ολοκλήρωσε τον πρώτο πενταετή κύκλο σπουδών του τον Ιούνιο 2009. Έως το τέλος του 2015 είχαν αποφοιτήσει 190 διπλωματούχοι μηχανικοί Χωροταξίας και Ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι μετά από έγκριση της Συγκλήτου η Κοσμητεία χορηγεί πιστοποιητικό ακαδημαϊκής ισοδυναμίας του Διπλώματος με πτυχίο Master. (Δείτε αναλυτικά στη διεύθυνση: http://www.eng.auth.gr/gr/spoydes/pistopoiitiko-isodynamias.html)

Δείτε τη παρουσίαση του Τμήματος
ΜΑΘΗΜΑΤΑ=60
1 εξ -ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
1 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
1 εξ -ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
1 εξ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
1 εξ -ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ-ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ
1 εξ -ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
2 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ, ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ
2 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
2 εξ -ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
2 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2 εξ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
2 εξ -ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
3 εξ -ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
3 εξ -ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
3 εξ -ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
3 εξ -ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3 εξ -ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
4 εξ -ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
4 εξ -ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
4 εξ -ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
4 εξ -ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
4 εξ -ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ
5 εξ -ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
5 εξ -ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
5 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
5 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
5 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
5 εξ -ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
6 εξ -ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
6 εξ -ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
6 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
6 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
6 εξ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
6 εξ -ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
7 εξ -ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ / ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
7 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
7 εξ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
7 εξ -ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
7 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
7 εξ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
7 εξ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
7 εξ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
8 εξ -ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
8 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
8 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
8 εξ -ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
8 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
8 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
8 εξ -ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
8 εξ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
8 εξ -ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ-ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
8 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
8 εξ -ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
8 εξ -ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
9 εξ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
9 εξ -ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
9 εξ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
9 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
9 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

0 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!