Μηχανικός Περιβάλλοντος

Ο Διπλωματούχος μηχανικός Περιβάλλοντος λαμβάνει τις απαραίτητες γνώσεις του αντικειμένου του με βάση τα προγράμματα σπουδών που παρέχουν τα αντίστοιχα τμήματα Μηχανικών περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Πολυτεχνικής σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Οι επιστημονικές γνώσεις του διπλωματούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος άπτονται των παρακάτω βασικών πεδίων:

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελέτες Διαχείρισης Περιβάλλοντος
 • Μελέτη, Κατασκευή και Σχεδιασμό Εγκαταστάσεων:
  • Επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
  • Επεξεργασίας & Διαχείρισης αστικών απορριμμάτων
  • Επεξεργασίας & Διαχείρισης τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων
  • Επεξεργασίας αποβλήτων γεωργικών βιομηχανιών και βιομηχανιών τροφίμων
 • Μελέτη, Κατασκευή και Διαχείριση:
  • Επιφανειακών και Υπογείων Νερών
  • Αέριων Εκπομπών
  • Υδραυλικών έργων
 • Συστήματα ελέγχου ρύπανσης αέρα, νερών και εδάφους
 • Εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών και αποκατάσταση υπογείων νερών
 • Έλεγχος θορύβων και ακτινοβολιών
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Μελέτες περιβαλλοντικά φιλικών θερμοδυναμικών κύκλων

Κύρια δραστηριότητα του Μηχανικού περιβάλλοντος με βάση τα παραπάνω πεδία είναι η εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης για σχεδιασμό και κατασκευή τεχνικών έργων και προγραμμάτων για την προστασία, ανάπτυξη και εν γένει διαχείριση του Περιβάλλοντος. Την εκπόνηση και τον έλεγχο προγραμμάτων διαχείρισης φυσικών περιβαλλοντικών συστημάτων καθώς επίσης την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων ή άλλων δραστηριοτήτων με βάση την ισχύουσα διεθνή και εγχώρια νομοθεσία.

ΤΜΗΜΑΤΑ
214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ)
476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ)
1287 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
1623 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)