Βουλγαρία: 1 στους 4 ξένους φοιτητές είναι από την Ελλάδα

Σχεδόν 1 στους 4 ξένους φοιτητές στη Βουλγαρία είναι από την Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Βουλγαρίας για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14. Ο αριθμός των Ελλήνων φοιτητών έφθασε τους 2.510 με αποτέλεσμα  οι Έλληνες να αποτελούν τη δεύτερη σε αριθμό ξένη κοινότητα φοιτητών πίσω από τους Τούρκους.
Ολόκληρο το άρθρο εδώ

Σχόλιο του διαχειριστή: Έψαξα αρκετή ώρα στη στην στατιστική υπηρεσία της Βουλγαρίας (http://www.nsi.bg/en/) και δεν βρήκα τα παραπάνω στοιχεία .

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com