Εγκατέλειψαν το Μαθηματικό Πατρών γιατί τους φάνηκε δύσκολο.

Εντύπωση μου προκάλεσαν φέτος 3 περιπτώσεις που εγκατέλειψαν το Μαθηματικό Πατρών γιατί τους φάνηκε δύσκολο και σε μια περίπτωση δεν άρεσαν και οι υποδομές της σχολής (“κάναμε μάθημα στο τρίτο υπόγειο”).
Με αφορμή τις παραπάνω πρόσφατες περιπτώσεις και πολλές άλλες σε άλλα Μαθηματικά τμήματα  θέλω να σας επιστήσω την προσοχή ότι τα Μαθηματικά είναι γενικά δύσκολα τμήματα.
Οι υποδομές στα περισσότερα ΑΕΙ και ΤΕΙ είναι πάρα πολύ κακές. Την κατάσταση περιγράφει ο Πρύτανης του ΠΑΜΑΚ σε άρθρο του στην εφημερίδα Μακεδονία εδώ

aei-kefenia-gr

Καλοδήμος Δ.

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com