Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΤΕΙ Πελοποννήσου (584)

Tο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΤΕΙ Πελοποννήσου προέκυψε από τη συγχώνευση των τμημάτων Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 2013.
Το νέο τμήμα ιδρύθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 91/13(ΦΕΚ131τ.Α), εντός της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ). Αποτελείται από δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις:
Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας (594)
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (584).

Επαγγελματικά δικαιώματα

Είναι γεγονός ότι οι ΟΤΑ και οι επιχειρήσεις τους αποτελούν μια αναπτυσσόμενη και πολλά υποσχόμενη αγορά εργασίας. Το πλέγμα των δραστηριοτήτων της Αυτοδιοίκησης (Τοπικής, Νομαρχιακής, Περιφερειακής) συνεχώς διευρύνεται. Διευρύνονται ταυτόχρονα και οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Το τμήμα, με το επιστημονικό του δυναμικό και με πρόγραμμα σπουδών που συνεχώς αναβαθμίζεται, δίνει στους σπουδαστές του το πλαίσιο λειτουργίας και τον τρόπο σκέψης που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα σύγχρονο στέλεχος ΟΤΑ.
Βασικός στόχος του τμήματος είναι η προετοιμασία πτυχιούχων για τη στελέχωση των φορέων αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεών τους με ειδικευμένα στελέχη που θα έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτεί το σύγχρονο ανταγωνιστικό τους περιβάλλον. Η νέα πραγματικότητα με τους διευρυμένους ΟΤΑ που προέκυψαν από την εφαρμογή του σχεδίου ‘Ιωάννης Καποδίστριας’ καθώς και την επικείμενη εφαρμογή του σχεδίου ‘Καποδίστριας ΙΙ’ κάνει αυτήν την ανάγκη επιτακτική.
Αναλυτικά, το Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του ΤΕΙ Καλαμάτας, εκπαιδεύει και καταρτίζει εξειδικευμένα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ικανά να επιλύουν και να αντιμετωπίζουν θέματα που αφορούν ιδιαίτερα :* στην διοίκηση, την ανάπτυξη και την διαχείριση των Οργανισμών της Αυτοδιοίκησης, των εξαρτώμενων από αυτήν επιχειρήσεων (Δημοτικών, Αναπτυξιακών) και της τοπικής κοινωνίας.
* στην αξιολόγηση, σχεδιασμό και χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων των οργανισμών αυτών, που στοχεύουν στην αναβάθμιση των τοπικών κοινωνιών.
* στην διοίκηση όλων των οργανώσεων που εμπλέκονται στην Αυτοδιοίκηση και τον σχεδιασμό της ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας, που υλοποιείται μέσα από τους φορείς αυτούς.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Τ.Ε.Ι Πελοποννήσου με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται, επαγγελματικά, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, την έρευνα, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της σύγχρονης αναπτυξιακής πρακτικής και διοικητικής τεχνολογίας κυρίως σε θέματα Περιφερειακής και Τοπικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τη δυνατότητα :* Να ασκούν καθήκοντα διοίκησης, προγραμματισμού και οργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης.
* Να ασκούν δραστηριότητες σχεδιασμού προγραμματισμού και υλοποίησης της τοπικής ανάπτυξης.
* Να διοικούν και να εποπτεύουν το προσωπικό των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και των εξαρτώμενων από αυτούς οργανισμών, αλλά και των δράσεων που απορρέουν από την εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων στις τοπικές κοινωνίες.
* Να συμμετέχουν στην κατάρτιση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, του προϋπολογισμού των μονάδων των φορέων της Αυτοδιοίκησης και στον σχεδιασμό και υλοποίηση δραστηριοτήτων αναπτυξιακής πρακτικής.
* Να συμμετέχουν ενεργά και κρίσιμα στον προγραμματισμό, την οργάνωση και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων των μονάδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον σχεδιασμό & υλοποίηση της αναπτυξιακής διαδικασίας.
* Να συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής των μονάδων της Αυτοδιοίκησης, αλλά και στην διάδοση έγκυρης πληροφορίας, μέσα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, τα γραφεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Γραφεία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και τις Νομαρχίες σε θέματα της Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και πρακτικής.
* Να παρέχουν συμβουλές σε θέματα σχεδιασμού, υλοποίησης και χρηματοδότησης του έργου της Αυτοδιοίκησης και της αναπτυξιακής πρακτικής, ως Σύμβουλοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Αξίζει να σημειωθεί πως τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι απολύτως κατοχυρωμένα σύμφωνα με το ΦΕΚ 54/Α’/7-3-2000. Επιπλέον στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκηρύσσονται θέσεις μονίμου προσωπικού ΤΕ22 (‘ΤΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης’) τις οποίες καταλαμβάνουν μόνο απόφοιτοί της κατεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τελαυταία τροποποίηση 20 Ιουνίου, 2021 | 1η Δημοσίευση: 9 Ιουλίου, 2015