Τα καλύτερα επαγγέλματα στο κόσμο έχουν σχέση με την Υγεία, την Πληροφορική και τα Μαθηματικά.

Σύμφωνα με το http://money.usnews.com/  :
7 στα 10 καλύτερα επαγγέλματα έχουν σχέση με την υγεία και 3 στα 10 καλύτερα επαγγέλματα έχουν σχέση με την πληροφορική. Αναλυτικά εδώ

Σύμφωνα με το careercast.com :
The Best Jobs of 2015:
No. 1 Actuary
No. 2 Audiologist
No. 3 Mathematician
No. 4 Statistician
No. 5 Biomedical Engineer
No. 6 Data Scientist
No. 7 Dental Hygienist
No. 8 Software Engineer
No. 9 Occupational Therapist
No. 10 Computer Systems Analyst
No. 10 Computer Systems Analyst
Αναλυτικά εδώ

best-jobs-usnews-2014

best-job-2014
Δηλαδή τα καλύτερα επαγγέλματα στο κόσμο έχουν σχέση με την Υγεία, την Πληροφορική και τα Μαθηματικά.

Καλοδήμος Δ. |Υπεύθυνος ΣΕΠ |ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com