Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ (148)

Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οδηγός Σπουδών εδώ
http://www.media.uoa.gr/

Το Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι ένα από τα νεότερα Τμήματα του παλαιότερου και μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της χώρας. Άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991 αποσκοπώντας να καλύψει τις ανάγκες της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και έρευνας στο χώρο των επικοινωνιακών σκουδών στη χώρα. Τα τελευταία δεκαεπτά χρόνια λειτουργεί και αναπτύσσεται και έχει τη χαρά να βλέπει ότι πολλοί από τους φοιτητές και φοιτήτριες του διαπρέπουν στα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, στην έρευνα, καθώς και σε άλλες δραστηριότητες της ελληνικής κοινωνίας και του πολιτισμού.

Σήμερα, το Τμήμα μας στελεχώνουν περισσότεροι από σαράντα διδάσκοντες και ερευνητές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε τομείς διαφορετικούς μεταξύ τους, όπως οι σπουδές πολιτισμού, η πολιτική επιστήμη και η κοινωνιολογία, η νομική επιστήμη, η ιστορία, η ψυχολογία, η ιστορία της τέχνης, η γλωσσολογία, οι νεοελληνικές σπουδές, οι νέες τεχνολογίες και οι εφαρμογές τους, η δημοσιογραφία, η διαφήμιση, οι δημόσιες σχέσεις, η θεωρία και η πρακτική των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Υποστηρίζαμε, ότι το πρόγραμμα των σπουδών του Τμήματός μας προσφέρει μέσα από το διεπιστημονικό χαρακτήρα του δυνατότητα στους φοιτητές του να ακονίζουν τις κρίσιμες και αναλυτικές ικανότητές τους και εξοπλίζει τους πτυχιούχους με τις θεμελιώδεις και αμετάβλητες απαιτήσεις του επαγγέλματος της επικοινωίας. Με άλλα λόγια, η σύνθεση του Τμήματος αντανακλά το διεπιστημονικό περίγραμμα του αντικειμένου της επικοινωνίας.

Γενική Παρουσίαση – Πληροφορίες

Η φοίτηση στο Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ είναι τετραετής. Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, η απόκτηση πτυχίου προϋποθέτει:
-την εγγραφή, παρακολουθήση και επιτυχή εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών (συνολικά 34).
-την εγγραφή, παρακολουθήση και επιτυχή εξέταση σε 11 από τα επιλεγόμενα μαθήματα του προγράμματος σπουδών.
-την εγγραφή, παρακολουθήση και επιτυχή εξέταση σε 3 από τα προσφερόμενα σεμινάρια του προγράμματος σπουδών.
-την συμπλήρωση τουλάχιστον 130 διδακτικών μονάδων.
-την συμπλήρωση του συνόλου των 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS)
ότι η διάρκεια σπουδών δεν να μπορεί να είναι μικρότερη από 8 εξάμηνα, ακόμη και εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις 1-4.

Ο φοιτητής έχει την υποχρέωση να εγγράφεται στην αρχή κάθε εξαμήνου στα μαθήματά που προτίθεται να παρακολουθήσει κατά το εξάμηνο αυτό και να εξετασθεί στο τέλος του εξαμήνου.

Πρόγραμμα Σπουδών

Διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει για μεν τα πρώτα τέσσερα εξάμηνα αποκλειστικά Υποχρεωτικά Μαθήματα, ενώ για τα τέσσερα επόμενα εξάμηνα συνδυασμούς Υποχρεωτικών και μαθημάτων Επιλογής. Στην αρχή κάθε εξαμήνου οι φοιτητές υποβάλλουν δήλωση μαθημάτων, ανεξάρτητα εάν πρόκειται μόνο για Υποχρεωτικά μαθήματα ή Επιλογής, σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Κατεβάστε από εδώ τον οδηγό σπουδών

Διάγραμμα Κατανομής Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

Α’ Εξάμηνο 6 υποχρεωτικά μαθήματα
Β΄Εξάμηνο 6 υποχρεωτικά μαθήματα
Γ’ Εξάμηνο 6 υποχρεωτικά μαθήματα
Δ’ Εξάμηνο 6 υποχρεωτικά μαθήματα
Ε’ Εξάμηνο 3 υποχρεωτικά μαθήματα & 3 μαθήματα επιλογής
ΣΤ’ Εξάμηνο 3 υποχρεωτικά μαθήματα & 3 μαθήματα επιλογής
Ζ’ Εξάμηνο 2 υποχρεωτικά μαθήματα & 3 μαθήματα επιλογής & 1 σεμινάριο
Η’ Εξάμηνο 2 υποχρεωτικά μαθήματα & 2 μαθήματα επιλογής & 2 σεμινάρια.

Α’ Εξάμηνο
101. Κοινωνική Θεωρία Ι
102. Νεοελληνική Λογοτεχνία
103. Βασικές έννοιες στη θεωρία της Επικοινωνίας
104. Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες και εργαστηριακές εφαρμογές
105. Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία
106. Εισαγωγή στην Ψυχολογία της Επικοινωνίας

B’ Εξάμηνο
201. Κοινωνική Θεωρία ΙΙ
202. Γενική Γλωσσολογία
203. Θεωρία και Πρακτική της έντυπης επικοινωνίας
204. Ιστορία της Τέχνης
205. Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
206. Εισαγωγή στις Κινηματογραφικές Σπουδές

Γ’ Εξάμηνο
301. Πολιτική Θεωρία
302. Θεωρία και Πρακτική της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας
303. Αισθητική και Επικοινωνία
304. Μεθοδολογία Έρευνας
305. Εισαγωγή στις θεωρίες της μαζικής επικοινωνίας
306. Κοινωνική Ψυχολογία

Δ’ Εξάμηνο
601. Σύγχρονη Τεχνολογία και ΜΜΕ
408. Η κατασκευή της Βίας και της Εγκληματικότητας στα ΜΜΕ
403. Ανάλυση Λόγου και Εικόνας
405. Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας
406. Τηλεοπτική και Ραδιοφωνική Παραγωγή
407. Κανονιστικές και Ρυθμιστικές Διαστάσεις της Επικοινωνίας.

Ε’ Εξάμηνο
501. Φιλοσοφία της Επικοινωνίας και Πολιτισμός
502. Λειτουργίες και Πρακτικές της Δημοσιογραφίας
503. Γνωστικοί και Συναισθηματικοί Παράγοντες της Επικοινωνίας
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής

ΣΤ’ Εξάμηνο
402. Πολιτική Επικοινωνία και Ηθική Θεωρία
602. Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
603. Σύγχρονη Κοινωνία και Μαζικά Μέσα Επικοινωνίας
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής

Ζ’ Εξάμηνο
701. Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα – Συγκριτική Διάσπαση
702. Κοινωνικοί Θεσμοί – Κοινωνική εταβολή στην Ελλάδα
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
Σεμινάριο Επιλογής

Η’ Εξάμηνο
201. Πολιτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία
Κοινωνία της Πληροφορίας
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
Σεμινάριο Επιλογής
Σεμινάριο Επιλογής

Τελαυταία τροποποίηση 20 Ιουνίου, 2021 | 1η Δημοσίευση: 11 Ιουλίου, 2015