Πως κινήθηκαν οι βάσεις σε κάθε σχολή τα τελευταία 11 χρόνια. Μέγιστες και ελάχιστες μεταβολές

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό πίνακα.

Στο παραπάνω πίνακα οι αρνητικές μεταβολές δείχνουν πτώση των βάσεων και οι θετικές άνοδο των βάσεων ανάμεσα σε δύο διαδοχικές χρονιές .
Ένα παράδειγμα : Στην Ιατρική Αθήνας είχαμε  1,5% μέγιστη πτώση των βάσεων σε δύο διαδοχικές χρονιές τα τελευταία 11 χρόνια. Η βάση της Ιατρικής Αθήνας το 2014 ήταν 19.233 μόρια, το 1,5% αντιστοιχεί σε  288,5 μόρια.

Γραφική παράσταση ΟΛΩΝ των βάσεων από το 2000-2014 εδώ:
https://sep4u.gr/sxoles/gel.html

Καλοδήμος Δ.

Leave a Comment

twelve − 3 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com