Διάψευση προβλέψης βάσεων. Ένα χαρακτριστικό παράδειγμα

Κάθε χρόνο αυτή την εποχή έρχονται στο ΚΕΣΥΠ Λαμίας γονείς και μαθητές με “προβλέψεις βάσεων” που συνήθως δημοσιεύονται στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο .  Έψαξα στο αρχείο μου αντίστοιχες προηγούμενων ετών και να ένα παράδειγμα:
prov-2014-cevil

Και στις 5 σχολές η πρόβλεψη έπεσε έξω πανηγυρικά.
Αγαπητοί γονείς με βασίζεστε σε “προβλέψεις” και πάτε να ενοικιάσετε σπίτι πριν ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας οι Βάσεις. Να έχετε υπόψη ότι στο τελευταίο    exit poll για το δημοψήφισμα εταιρείες που απασχολούν επιτελείο εξειδικευμένων επιστημόνων έπεσαν πανηγυρικά έξω!

Leave a Comment

13 − 8 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here