Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη Φοιτητική Εστία Πάτρας

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη Φοιτητική Εστία Πάτρας λήγει στις 28-9-2015 ( ταχυδρομική σφραγίδα ή απόδειξη ταχυμεταφοράς ).

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν παραλάβει την σχετική βεβαίωση εγγραφής μέχρι 28-9-2015 από τις Γραμματείες των Σχολών , μπορούν να την προσκομίσουν εκ των υστέρων στη ΦΕΠ , δεδομένου ότι η Βεβαίωση Εγγραφής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή τους στην Εστία.

Τα αποτελέσματα εισδοχής στην ΦΕΠ θα ανακοινωθούν το αργότερο μέχρι 9-10-2015.

E-mail: Info@fep.gr
Τηλέφωνο:2601992360
Fax:2610993550

Leave a Comment

eleven − eight =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here