Μεταπτυχιακό ΕΜΠ: Μαθηματική Προτυποποίηση στις Νέες Τεχνολογίες και την Οικονομία

Μαθηματική Προτυποποίηση στις Νέες Τεχνολογίες και την Οικονομία
ένα ενδιαφέρον ΔΠΜΣ του ΕΜΠ
Συµµετέχουσες Σχολές
Η Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών, ως επισπεύδουσα, µε συνεργαζόµενες τις Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Χηµικών Μηχανικών και τη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ οργανώνουν το παρόν πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση ενός Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης, ισοδυνάµου µε Master of
Science (MSc) . ‘Έχει δε ως τίτλο:
«Μαθηµατική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και στην Οικονοµία»
Η µετάφραση του τίτλου του ∆ΠΜΣ στα Αγγλικά είναι :
«Mathematical Modeling in Modern Technologies and the Economics»

Περισσότερες πληροφορίες στον Οδηγό Σπουδών  εδώ