ΑΠΘ: Υψηλή βαθμολογία στην Εξωτερική Αξιολόγηση

Εξωτερική Αξιολόγηση
Την περίοδο 29.11-5.12.2015 πραγματοποιήθηκε η Εξωτερική Αξιολόγηση του ΑΠΘ από Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων, υπό τον συντονισμό και την ευθύνη της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητητας (ΑΔΙΠ), σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

Το Πανεπιστήμιό μας έλαβε «Worthy of merit» (την υψηλότερη βαθμίδα σε τετραβάθμια κλίμακα), έχοντας λάβει στις επιμέρους ενότητες 10 «Worthy of merit» και 15 «Positive evaluation», που πρόκειται για εξαιρετική επιμέρους αξιολόγηση.

Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης, καθώς επίσης και η Έκθεση Αυτοαξιολόγησης με τα Παραρτήματά της παρατίθενται ακολούθως.

Μήνυμα Πρυτανικών Αρχών.

Σχετικά έγγραφα:

Πηγή: ΑΠΘ

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com