Δεξιότητες και εμπειρία το κλειδί για μία θέση εργασίας

Γ ια να βρεθεί και να διατηρηθεί μια θέση εργασίας σήμερα, απαιτείται να υπάρχει ένας  «δυνατός» συνδυασμός από τεχνικές ικανότητες και εμπειρία.
Στον κόσμο των επιχειρήσεων, τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα επιτυχημένα στελέχη δεν είναι
μόνο η τεχνική τους επάρκεια αλλά κυρίως οι ικανότητές τους που συνδέονται με τις συμπεριφορές και τις
γνώσεις (soft skills), και οι δεξιότητες(competencies) που συνδέονται με την αντίληψη των εννοιών. Αλλωστε, όπως έχει ειπωθεί, «οι τεχνικές γνώσεις και οι ικανότητές σου θα σε φτάσουν στη πόρτα, οι δεξιότητες όμως είναι αυτές που θα σου ανοίξουν  τις περισσότερες πόρτες».
Η πραγματικότητα στην Ελλάδα που μαστίζεται από την ανεργία, είναι ότι η ανάγκη για μεγαλύτερη αποδοτικότητα είναι περισσότερο εμφατική, αναφέρει ο Γιώργος Δ. Μπάκος, διευθυντής του τμήματος Εκπαίδευσης και
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοργάνωσης Συνεδρίων και του τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσι-
ών προς Οικογενειακές Επιχειρήσεις.
Οι περισσότεροι νέοι έχουν εξαιρετικές ακαδημαϊκές γνώσεις και τεχνικές ικανότητες, ενώ ύστερα από ορισμένα
χρόνια στον εργασιακό στίβο, και ενδεχομένως ύστερα από rotation εντός της εταιρείας, αποκτούν εύ-
κολα και το τεχνικό υπόβαθρο για το αντικείμενό τους.
Τα χαρακτηριστικά όμως που θα κάνουν τη διαφορά για την εξέλιξη και την ανάπτυξη ενός στελέχους
είναι οι συμπεριφορές (behaviors), η διάθεση, η στάση και η αντίληψη (attitude), οι ικανότητες επικοινωνί-
ας, η συναισθηματική νοημοσύνη, η ανάπτυξη καινοτομίας και δημιουργικότητας και ένας αρκετά μεγάλος
αριθμός από διοικητικές συμπεριφορές και γνώσεις (soft skills). Η επίλυση προβλημάτων, η ανάθεση εργασιών,
η κινητοποίηση, η καθοδήγηση, η ανάπτυξη ομαδικότητας, η αποτελεσματική διαχείριση έργων και ομάδων
και η ανατροφοδότηση, όλα απαραίτητα στο καθημερινό χαρτοφυλάκιο αρμοδιοτήτων και λειτουργιών του
σύγχρονου management, γίνονται καλύτερα και αποτελεσματικότερα μόνο αν έχει κανείς ισχυρά soft skills.
Συχνά, το πρόβλημα είναι ότι η σπουδαιότητα αυτών των soft skills και των competencies υποτιμάται,
με αποτέλεσμα και τα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού που ζητούνται από
τις εταιρείες για αυτά να είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με τις τεχνικές εκπαιδεύσεις. Η τάση αυτή φαίνεται
ωστόσο να ανατρέπεται σταδιακά και εκτιμούμε ότι το τοπίο θα είναι αρκετά διαφορετικό το επόμενο διάστημα.
Ικανότητες και δεξιότητες επικοινωνίας και ανάπτυξης συναισθηματικής νοημοσύνης
Καθώς η ανάγκη για υψηλή αποδοτικότητα γίνεται όλο και πιο έντονη, η αποτελεσματική διαχείριση ομάδων
αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Η καλλιέργεια των συναισθηματικών δεξιοτήτων και των ικανοτήτων επι-
κοινωνίας βοηθάει στη διασφάλιση της ευημερίας και της προόδου της επιχείρησης.
Ικανότητες προσαρμογής και διαχείρισης αλλαγών
Οπως είπε ο Δαρβίνος, «δεν επιβιώνει το δυνατότερο είδος ούτε το ευφυέστερο, αλλά το πιο ευπροσάρμοστο
στις αλλαγές». Η δυνατότητα της συνεχούς προσαρμογής, της ανάληψης πρωτοβουλιών και της αναγνώρισης
των λόγων οι οποίες οδηγούν στην αλλαγή, είναι μερικές από τις δεξιότητες που χρειάζεται ένα στέλεχος.
Ομαδικότητα, διαχείριση και ευθυγράμμιση ομάδων
Η κρίση και η διαμόρφωση πρωτόγνωρων συνθηκών επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα έχουν προκαλέσει
προβλήματα όπως: χαμηλά επίπεδα απόδοσης και ποιοτικής υλοποίησης έργων, διαφορετικές προτεραιότητες και στόχους ανά ομάδα, έλλειψη ειλικρινούς επικοινωνίας και εποικοδομητικής διαφωνίας και συνεπακόλουθα κακή ψυχολογία. Τα στελέχη πρέπει να γνωρίζουν πώς να διαμορφώνουν μια ομάδα που θα λειτουργεί κάτω από ένα πλάνο εναρμονισμένων ενεργειών.
Ακεραιότητα και ηθική εργασία
Παλαιότερη έρευνα της KPMG είχε καταδείξει ότι το 88% των υπαλλήλων που εργάζονται σε οργανισμούς με
προσεγμένα και διαμορφωμένα στη βάση της αρχής ηθικής ακεραιότητας προγράμματα είναι έτοιμοι να συζη-
τήσουν τα όποια διλήμματα με τον προϊστάμενό τους. Στους οργανισμούς στους οποίους απουσιάζουν τέτοιου
είδους προγράμματα, το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 48%. Εκτός από την τήρηση των κανόνων, των δι-
αδικασιών και των νόμων, απαιτείται και η εκπαίδευση σε θέματα αξιών και αρχών. Μια προέκταση αυτής της
κατηγορίας είναι οι πολύ επίκαιρες ανάγκες εκπαίδευσης για την καταπολέμηση της ηλεκτρονικής και φυσικής
απάτης (Fraud and Forensic).
Καθοδήγηση και ανάπτυξη συνεργατών (Coaching and Developing others)
Οι δεξιότητες που απαιτούνται και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την καθοδήγηση και την ανάπτυξη
των συνεργατών είναι από τις μεγαλύτερες ανάγκες στις επιχειρήσεις. Θέματα όπως η διερεύνηση της δο-
μής της συζήτησης, η ενεργητική ακρόαση και η αποτελεσματική ανατροφοδότηση αποτελούν καθημερι-
νές προκλήσεις των στελεχών.
Δίνοντας και λαμβάνοντας ανατροφοδότηση (Feedback Essentials)
Ισως το πιο επίκαιρο εκπαιδευτικό θέμα στην εποχή μας. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, περισσότεροι από το
50% των εργαζομένων αισθάνονται ότι δεν λαμβάνουν σωστή ανατροφοδότηση με συνέπεια τη στασιμότητα ή
τη χαμηλή παραγωγικότητα. Η σωστή λήψη και επίδοση ανατροφοδότησης απαιτεί συγκεκριμένες δεξιότητες
και ικανότητες, καθώς και τη σωστή χρήση εργαλείων.
Τεχνικές ερωτήσεων, αντιστροφής ερωτήσεων και ενεργητικής ακρόασης
Χρησιμοποιώντας τη μαιευτική, βασική τεχνική του Σωκράτη, με τις ερωτήσεις, την αντιστροφή ερωτήσεων,
τις θετικές και αρνητικές ερωτήσεις, τις τεχνικές ενεργητικής ακρόασης, σε συνδυασμό με την καλύτερη ανα-
γνώριση του προφίλ συμπεριφορών και επικοινωνίας των συνομιλητών, τα στελέχη μπορούν να βελτιώσουν
σημαντικά την αποτελεσματικότητά τους στις πωλήσεις, στην εξυπηρέτηση πελατών και στη δημιουργία
σχέσεων εμπιστοσύνης.
Τεχνικές επιλογής κατάλληλων στελεχών βάσει δεξιοτήτων
Η εποχή απαιτεί τη βέλτιστη επιλογή συνεργατών, έχοντας ελάχιστα περιθώρια για λανθασμένες επιλογές.
Θέματα όπως η σωστή δόμηση και προετοιμασία για τη διεξαγωγή συνέντευξης, η εκμάθηση πρακτικών
τεχνικών, η αναγνώριση δεξιοτήτων, οι τεχνικές ερωτήσεων και η σωστή αξιολόγηση των υποψηφίων, είναι
λίγες από τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες στα στελέχη. Σίγουρα θα μπορούσε κάποιος να παραθέσει
αρκετά ακόμη επίκαιρα προγράμματα εκπαίδευσης, αυτό όμως που πρέπει πρωτίστως να γίνει κατανοητό είναι
ότι στη σημερινή οικονομία, αν η επιχείρηση δεν εξελίσσεται και δεν μαθαίνει, τότε μοιραία θα υστερήσει.
Και η επιχείρηση εξελίσσεται τόσο όσο εξελίσσονται οι άνθρωποι της.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ και το υπογράφει ο Γιώργος Μπάκος.
Ο Γιώργος Μπάκος είναι διευθυντής του τμήματος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοργάνωσης Συνεδρίων και του τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς Οικογενειακές
Επιχειρήσεις