Πόσοι επέλεξαν 5ο μάθημα στις Πανελλαδικές 2016 στα Λύκεια της Φθ/δας

Όπως  προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα στην Ομάδα Προσανατολισμού (ΟΠ) Ανθρωπιστικών Σπουδών διάλεξαν 5ο μάθημα το 38% , στην ΟΠ Θετικών Σπουδών το 24% και στην ΟΠ Οικονομίας & Πληροφορικής το 22%.

pe16-fth-5math

Leave a Comment

17 + five =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here