Ημερομηνίες Διεξαγωγής Προκαταρκτικών Εξετάσεων Υποψηφίων στη ΣΜΥ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΜΥ)

Οι υποψήφιοι ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ που υπέβαλαν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, θα εξεταστούν με μέριμνά της.

Οι δεκτοί υποψήφιοι θα κατανεμηθούν σε ομάδες και η ημερομηνία έναρξης της κάθε ομάδας θα κοινοποιηθεί στην ιστοσελίδα (smy.army.gr) και στην πύλη της Σχολής, την 24 Ιουν 16, με την ανακοίνωση του προγράμματος και των δεκτών υποψηφίων.

Η εξέταση κάθε ομάδας θα διαρκέσει πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, ως εξής:

1η ημέρα: Υγειονομική εξέταση στο 424 ΓΣΝΕ (Θεσσαλονίκη).

2η ημέρα: Εξέταση από την Ανώτατη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ), στο424 ΓΣΝΕ (Θεσσαλονίκη).

3η ημέρα: Αθλητικές δοκιμασίες στο δημοτικό στάδιο Τρικάλων.

4η ημέρα: Α΄ ψυχομετρική δοκιμασία (γραπτή), στη Σχολή (Τρίκαλα).

5η ημέρα: Β΄ ψυχομετρική δοκιμασία (προφορική), στη Σχολή (Τρίκαλα).

Ημερομηνία έναρξης της πρώτης ομάδας θα είναι η Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016, συνεπώς οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εργαστηριακές εξετάσεις (συμπληρωμένες στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης), μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016.

stratos