Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών ΑΕΝ

πατήστε εδώ για το ΦΕΚ

Καθορίζουμε τον αριθμό των σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και
Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 σε 986 (496 Πλοίαρχοι και 490 Μηχανικοί).

Προέλευση υποψηφίων – Κατανομή θέσεων
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Οι κατά το άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού εισαγόμενοι σπουδαστές/σπουδάστριες κατανέμονται ως
ακολούθως:

1.1. ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Καλύπτει ποσοστό 70% του συνολικού αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/-ιες συμμετέχοντες/-ουσες στις πανελλήνιες εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, ως ακολούθως:
1.1.α. Σε ποσοστό 50% του συνολικού αριθμού εισακτέων, προερχόμενους από ημερήσια Γενικά Λύκεια και
ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β’) και συγκεκριμένα:
i. ποσοστό 0,96 Χ 50 = 48% από ημερήσια Γενικά Λύκεια από τα επιστημονικά πεδία θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής (2ο και 5ο).
ii. ποσοστό 0,04 Χ 50 = 2% από ημερήσια Γενικά Λύκεια και ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β’) με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2014-2015 από τα επιστημονικά πεδία θετικών Επιστημών και Τεχνολογικών Επιστημών (2ο και 4ο).
Επιπλέον των θέσεων αυτών, ποσοστό 1% θα καλύπτεται από υποψήφιους Εσπερινών Γενικών Λυκείων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β’). Από το ποσοστό αυτό οι υποψήφιοι με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2014-2015 θα διεκδικήσουν το 0,3% και το υπόλοιπο 0,7% αυτού θα το διεκδικήσουν οι υποψήφιοι του νέου συστήματος.
1.1.β. Σε ποσοστό 20% του συνολικού αριθμού εισακτέων, προερχόμενους από ημερήσια Επαγγελματικά
Λύκεια και συγκεκριμένα:
i. ποσοστό 0,862 Χ 20 = 17,24% του συνολικού αριθμού εισακτέων, προερχόμενους από ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια με το νέο σύστημα.
ii. ποσοστό 0,138 Χ 20 = 2,76% του συνολικού αριθμού εισακτέων, προερχόμενους από ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Α’) με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2014-2015. Επιπλέον των θέσεων αυτών, ποσοστό 1% θα καλύπτεται από υποψήφιους Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Α’).
Στα ποσοστά της Πρώτης Γενικής Κατηγορίας των παρ. 1.1.α, i, ii και 1.1.β, i, ii περιλαμβάνεται και το ποσοστό
10% των υποψηφίων κατόχων Βεβαίωσης Πρόσβασης των δύο τελευταίων ετών χωρίς νέα εξέταση.
1.2. ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Καλύπτει ποσοστό 30% του συνολικού αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/-ιες που καταθέτουν Απολυτήριο τίτλο Λυκείου ή Αποδεικτικό απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, ως ακολούθως:
1.2.α. Σε ποσοστό 15% του συνολικού αριθμού εισακτέων, αποφοίτους Γενικών Λυκείων.
1.2.β. Σε ποσοστό 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων, αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων των Τομέων:
Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής, Οχημάτων, Πληροφορικής, Οικονομικών και Διοικητικών
Υπηρεσιών, καθώς και των Ομάδων Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών και Διοίκησης και Οικονομίας.
1.2.γ. Σε ποσοστό 8% του συνολικού αριθμού εισακτέων, αποφοίτους Επαγγελματικού Λυκείου Ναυτικού
τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού, καθώς και  αποφοίτους Επαγγελματικού Λυκείου του Τομέα Πλοι-
άρχων και Μηχανικών της Ομάδας Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων και αποφοίτους από τα Τε-
χνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) του Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού
Τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού.
1.2.δ. Σε ποσοστό 2% του συνολικού αριθμού εισακτέων, αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων λοιπών τομέων και Ομάδων Προσανατολισμού, καθώς και υποψήφιους αποφοίτους από τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) του Β’ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. των Τομέων: Δομικών έργων, Οικονομίας και Διοίκησης, Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρολογικού, Κατασκευών, Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ και Εφαρμοσμένων Τεχνών.