Οι Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στους εισακτέους και ουραγός στους πτυχιούχους!

Σύμφωνα με την έκθεση της ΑΔΙΠ για το 2015:
Ο ρυθμός και το ποσοστό αποφοίτησης μπορούν να θεωρηθούν ως ένδειξη της αποτελεσματικότητας του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και παρακολουθούνται επειδή παρουσιάζουν ενδιαφέρον για διάφορους φορείς και κοινωνικούς εταίρους.
Ο σημαντικός αυτός δείκτης αναζητήθηκε και σε άλλες βάσεις δεδομένων όπως της UNESCO με διαχρονικά στοιχεία για την Ελλάδα, τα οποία και παρουσιάζονται στο Σχήμα 15.
adip15-pososta-apofitisis

Από το Σχήμα 15 προκύπτει ότι ο μέσος όρος των ποσοστών αποφοίτησης των χωρών του δείγματος της UNESCO αυξάνεται διαχρονικά, λαμβάνοντας τιμή άνω του 40% για το 2014. Το ποσοστό αποφοίτησης στην Ελλάδα επίσης αυξάνεται διαχρονικά, αν και σημειώνει σταθερή απόκλιση περίπου δέκα αρνητικών ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο.

Οι εισακτέοι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:
eisakteoigreu

Leave a Comment

eight − 3 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here