Οι βάσεις & οι θέσεις των μετεγγραφών 2015

https://sep4u.gr/metegrafes/

Γράψτε στο πλαίσιο Search το όνομα ή τμήμα του ονόματος του τμήματος που ψάχνετε.

Το σύνολο των μορίων προκύπτει από τα Οικονομικά & τα Κοινωνικά Κριτήρια

Μόρια από οικονομικά κριτήρια:

Ατομικό ή κατά κεφαλήν εισόδημα μέχρι 3.000 € ετησίως   Μόρια:5
Ατομικό ή κατά κεφαλήν από 3.001 € μέχρι 6.000€ ετησίως Μόρια:4
Ατομικό ή κατά κεφαλήν από 6.001 € μέχρι 9.000€ ετησίως Μόρια:3

Μόρια από Κοινωνικά Κριτήρια (αθροίζονται οι περιπτώσεις)

Ορφανός/ή και από τους δύο γονείς Μόρια:3
Μέλος πολύτεκνης οικογένειας         Μόρια:2
Μέλος τρίτεκνης οικογένειας             Μόρια:1
Με αδελφό/ή που σπουδάζει σε άλλη πόλη               Μόρια:1
Πολύδυμα παιδιά που συμμετέχουν στις εξετάσεις Μόρια:1
Να έχει συγγενή πρώτου βαθμού με αναπηρία 67%   Μόρια:1
Ορφανός/ή από τον ένα γονέα ή τέκνο άγαμης μητέρας Μόρια:1
Τα μόρια επίδοσης λαμβάνονται υπόψη σε περίπτωση ισοψηφίας στα μόρια κριτηρίων.
Εκτός από τις κανονικές μετεγγραφές έγιναν και κατ΄εξαίρεση μετεγγραφές τα μόρια των οποίων δεν ανακοινώνονται.