Ανακοίνωση – Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών 2016-17 στο Παν. Πατρών

Μετά την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι πρωτοετείς φοιτητές μας καλούνται να εισέλθουν από την Πέμπτη 22.09.2016 έως και την Παρασκευή 30.09.2016 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών http://eggrafes.upatras.gr(link is external), για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής τους. Στη συνέχεια, θα μπορούν να παραλάβουν το πιστοποιητικό εγγραφής και τους κωδικούς πρόσβασης για τις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου από τη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής τους, χωρίς επιπλέον χρονική καθυστέρηση.
Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στον ηλεκτρονικό Οδικό Χάρτη Νεοεισαχθέντων Φοιτητών στο σύνδεσμο: http://www.upatras.gr/el/node/1226
Για υποστήριξη κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της εγγραφή σας μπορείτε να επικοινωνείτε τις ώρες 09.00-15.00 στα τηλέφωνα 2610-962632, 2610-962633 και 2610-962636, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 22.09.2016 έως και 30.09.2016.

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com