Στην Ελλάδα οι νέοι ηλικίας από 25 έως 34 ετών εμφανίζουν τις ίδιες επιδόσεις στην ανάγνωση και τη γραφή με τα άτομα ηλικίας από 55 έως 65 ετών

Στην Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του 2016 ( εδώ ) που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα αναφέρεται:
“Σύμφωνα με την έρευνα για τις δεξιότητες των ενηλίκων (PIAAC) που διενεργήθηκε από τον ΟΟΣΑ για anagnosi-grafi1την Ελλάδα το 2016, συνολικά η χώρα εμφανίζει σχετικά καλές επιδόσεις τόσο στην ανάγνωση και τη γραφή όσο και στην αριθμητική, μολονότι υστερεί λίγο έναντι του μέσου όρου του ΟΟΣΑ. Ωστόσο, η χώρα εμφανίζει εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο στον τομέα της επίλυσης προβλημάτων, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για αυξημένη παροχή εγκάρσιων και ψηφιακών δεξιοτήτων. Στην έρευνα διαπιστώθηκε επίσης ότι το ποσοστό των ενηλίκων στην Ελλάδα που εμφανίζουν τις υψηλότερες επιδόσεις στην ανάγνωση, τη γραφή και την αριθμητική είναι σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, ενώ το ποσοστό των ενηλίκων με ανεπαρκείς δεξιότητες στην ανάγνωση, τη γραφή και την αριθμητική είναι πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο. Σε αντίθεση με τον κανόνα που ισχύει σε άλλες χώρες και θέλει τις νεότερες γενιές να εμφανίζουν συνήθως υψηλότερες επιδόσεις από ό,τι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, στην Ελλάδα οι νέοι ηλικίας από 25 έως 34 ετών εμφανίζουν το ίδιο καλές επιδόσεις στην ανάγνωση και τη γραφή με τα άτομα ηλικίας από 55 έως 65 ετών. Οι ενήλικες απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα εμφανίζουν σχετικά χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση, τη γραφή, την αριθμητική και την επίλυση προβλημάτων σε τεχνολογικά περιβάλλοντα (ΟΟΣΑ 2016β).”

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.