Απίστευτο: Δεν λειτουργεί η κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων!!!

Απίστευτο στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης  Δεν λειτουργεί η κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων!!! Πήρα τηλέφωνο και μου είπαν ότι δεν λειτουργεί το τμήμα γιατί δεν υπάρχει προσωπικό! Λειτουργεί ΜΟΝΟ η κατεύθυνση Μάρκετινγκ

Leave a Comment

nine + eighteen =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here