Ελκυστικότητα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης: κοινωνικές και έμφυλες διαστάσεις

η μελέτη

“Η ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, παραμένει ωστόσο ένα ζητούμενο αφού εξακολουθεί να είναι μια δευτερεύουσα εκπαιδευτική διαδρομή, με περιορισμένα ποσοστά συμμετοχής σε αυτήν. Ένας σημαντικός παράγοντας στον οποίο αποδίδεται η μειωμένη «ζήτηση» είναι η χαμηλή κοινωνική αναγνώριση και εκτίμηση που έχει τόσο στη σχολική κοινότητα, όσο και στην κοινωνία ευρύτερα. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «οι έρευνες και η ανάλυση πολιτικών του, δείχνουν ότι το γόητρο της ΕΕΚ δεν είναι αντίστοιχο με αυτό της γενικής εκπαίδευσης»”

Leave a Comment

twenty − 20 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here