4224 λιγότερα άριστα στον ΑΟΘ!

Φέτος είχαμε 3024 γραπτά λιγότερα από το 2016 με βαθμό 19-20 και 1200 γραπτά λιγότερα από το 2016 με βαθμό 18-19! Κάθε βαθμός του ΑΟΘ δίνει στο 5ο ΕΠ δίνει 270 μόρια.

Leave a Comment

17 − 16 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com