2764 λιγότερα άριστα στην Χημεία ΟΠ

Φέτος είχαμε 2764 λιγότερα άριστα στην Χημεία ΟΠ.
2708 από 19 έως 20 και 56 από 18-19
Η μονάδα στη Χημεία δίνει 200 μόρια στο 1ο ΕΠ και 270 στο 30 ΕΠ
pe17_stat_epidoseon_op2

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com