ΑΔΙΠ: Μεγάλος αριθμός εισακτέων με ελλιπή κατάρτιση!

Στην έκθεση της ΑΔΙΠ για 2015 αναφέρεται:

Τα Ιδρύματα εντοπίζουν τους ακόλουθους κινδύνους
 Τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και την ανεπαρκή και διαρκώς μειούμενη χρηματοδότηση
από την Πολιτεία, που οδηγεί σε μειωμένο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, δυσχέρειες
πρόσβασης σε διεθνείς βιβλιοθήκες, υποβάθμιση του επιπέδου σπουδών και της αξίας των
πτυχίων, «γήρανση» του διδακτικού προσωπικού, αδυναμία συντήρησης κτηριακών
υποδομών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, δυσκολίες κατά τη διεξαγωγή της πρακτικής
άσκησης.
Την υποβάθμιση του επιπέδου σπουδών, λόγω του μεγάλου αριθμού νεοεισερχόμενων
φοιτητών και της έλλειψης δυνατότητας καθορισμού του αριθμού των εισακτέων από τα ίδια
τα Ιδρύματα.
Την υποβάθμιση της ποιότητας σπουδών, λόγω ελλιπούς κατάρτισης των νεοεισερχομένων
φοιτητών από τη Μέση Εκπαίδευση.
 Τον μεγάλο διδακτικό και διοικητικό φόρτο του τακτικού διδακτικού προσωπικού κατά
περίπτωση.
 Τη μη ύπαρξη σαφούς και σταθερής εθνικής στρατηγικής για την εκπαίδευση και την έρευνα.
 Τη μείωση ρυθμού αποφοίτησης και δημιουργία λιμναζόντων φοιτητών με αποτέλεσμα την
υποβάθμιση της ποιότητας των σπουδών.
 Την καθυστέρηση προκηρύξεων και διορισμού νέων μελών τακτικού διδακτικού προσωπικού
και την έλλειψη θέσεων διοικητικού προσωπικού.

Η Ελλάδα είναι υπερπρωταθλήτρια κόσμου σε ποσοστό εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Το ποσοστό της Ελλάδας το 2016 ήταν 69% και μετά την ίδρυση 2 ΑΕΙ και την επαναλειτουργία 11 ΤΕΙ θα ξεπεράσει το 70%!

Η πηγή των παραπάνω δεδομένων εδώ