Ίδρυση Σχολών & Τμημάτων στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 6 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Ίδρυση Σχολών στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
1. Στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ιδρύονται την 1η.10.2018 οι εξής Σχολές:
α) Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, µε έδρα την πόλη της Άρτας.
β) Γεωπονίας, µε έδρα την πόλη της Άρτας.
γ) Κοινωνικών Επιστηµών, µε έδρα την πόλη των Ιωαννίνων.
δ) Μουσικών Σπουδών, µε έδρα την πόλη της Άρτας.
2. Η Σχολή Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µετονοµάζεται σε Σχολή
Οικονοµικών και Διοικητικών Επιστηµών.
3. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία των ιδρυόµενων Σχολών αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-
2020

Ίδρυση Τµηµάτων στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
1. Στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ιδρύονται την 1η.10.2018 τα εξής Τµήµατα:
α) Νοσηλευτικής, µε έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας.
β) Λογοθεραπείας, µε έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας.
γ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία, µε έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται
στη Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών.
δ) Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, µε έδρα την πόλη της Πρέβεζας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών και Διοικητικών Επιστηµών.
ε) Μουσικών Σπουδών, µε έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μουσικών Σπουδών.
στ) Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, µε έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
ζ) Γεωπονίας, µε έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας.
η) Ψυχολογίας, µε έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών.
θ) Μετάφρασης και Διερµηνείας, µε έδρα την πόλη της Ηγουµενίτσας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών.
ι) Επιστηµών Τροφίµων και Διατροφής, µε έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας.
ια) Μηχανολόγων Μηχανικών, µε έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή.
2. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τµηµάτων των περιπτώσεων α΄ έως η΄ της παραγράφου 1 και η εισαγωγή
των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.

Σχολιάστε

1 + five =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here