ΕΠΑΛ: 52 Πανεπιστημιακά τμήματα με βάση κάτω από 10000 μόρια

Από φέτος το 5% των θέσεων δόθηκε στα Ημερήσια ΕΠΑΛ
κάτω από 1000 μόρια 4 τμήματα
κάτω από 2000 μόρια 4 τμήματα
κάτω από 3000 μόρια 5 τμήματα
κάτω από 4000 μόρια 6 τμήματα
κάτω από 5000 μόρια 10 τμήματα
κάτω από 6000 μόρια 19 τμήματα
κάτω από 7000 μόρια 25 τμήματα
κάτω από 8000 μόρια 32 τμήματα
κάτω από 9000 μόρια 43 τμήματα
κάτω από 10000 μόρια 52 τμήματα

Οι παραπάνω βάσεις είναι με άριστα τα 20.000 μόρια

Πολιτικών Μηχανικών Ξάνθης 600 μόρια !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Leave a Comment

2 × 2 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here