Ρεκόρ 17ετίας το ποσοστό κάτω από τα 10000 μόρια στις Πανελλαδικές 2020!

Τα παρακάτω δεδομένα είναι για ημερήσια ΓΕΛ με γραπτές εξετάσεις. Δεν περιλαμβάνει την κατηγορία 10%.
Τα 4 τελευταία χρόνια έχουμε μια συνεχή ανοδική πορεία στα ποσοστά  κάτω από 10000 μόρια: 21>26>33>40%.
H βασικότερη αιτία των χαμηλών βάσεων είναι ο ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ αριθμός εισακτέων. Η Ελλάδα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια σε ποσοστό εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com