Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας

ΕΟΠΠΕΠ Συχνές Ερωτήσεις

prosklisi_ekpaideyton_iek_2018b-2019a

ΔΙΕΚ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΝΑΡΞΗ 2018Β

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας

Η εκπαιδευτική επάρκεια είναι μια «οριζόντια δεξιότητα». Οι ενδιαφερόμενοι δεν πιστοποιούν την ειδικότητά τους (οικονομολόγος, γραφίστας, γεωπόνος κ.λπ.), αλλά μέσω της ακολουθούμενης διαδικασίας πιστοποιείται ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσειςδεξιότητες και ικανότητες, προκειμένου να διδάξουν σε ομάδες ενηλίκων, σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΚΔΒΜ κ.λπ.). Παράλληλα, με την αξιολόγηση των στοιχείων που συγκροτούν το Ατομικό Χαρτοφυλάκιο Προσόντων κάθε εκπαιδευτή, του αποδίδονται οι Κωδικοί ΣΤΕΠ (ταξινομικό σύστημα επαγγελμάτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ) που αντιστοιχούν στην ειδικότητα/εξειδίκευσή του.

Ποιοί υποψήφιοι πιστοποιούνται απευθείας?
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’/ 11.05.2016) απευθείας, με την υποβολή Αίτησης Πιστοποίησης και φακέλου δικαιολογητικών και εφ’ όσον ο φάκελός τους χαρακτηριστεί πλήρης, δύνανται να πιστοποιηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:
«α) Απευθείας πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας: αα) Για τους κατόχους πτυχίου στην εκπαίδευση ενηλίκων ή τη Δια Βίου Μάθηση ή τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση ή τη συνεχή εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική από Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από αντίστοιχα αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής, οι οποίοι στο πλαίσιο των σπουδών τους σχέδιασαν, ανέλυσαν ή και υλοποίησαν Μικροδιδασκαλίες»

Παρακαλώ, πατήστε στον σύνδεσμο http://www.eoppep.gr/images/Anakoinwseis/trainers-instructions.pdf για να δείτε τις κατηγορίες δικαιούχων και τη διαδικασία υποβολής αίτησης και φακέλου δικαιολογητικών.

Οι υποψήφιοι που παραπέμπονται σε σεμινάριο, πρέπει πρώτα να παρακολουθήσουν επιτυχώς πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στη συνέχεια να δώσουν εξετάσεις πιστοποίησης. Για τα πιστοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών θα παρακολουθείτε τις σχετικές ανακοινώσεις στο site του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τι προβλέπεται στην περίπτωση παραπομπής σε σεμινάριο?
Επιπλέον, σε εφαρμογή της διάταξης του σημείου ββ) του Ν.4386/2016 (βλ. σχετ. http://www.eoppep.gr/images/EKPAIDEYTES/N.4386_2016.pdf#page=44) υποψήφιος παραπέμπεται σε εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, εφ’ όσον:
1. Έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών φορέα που αποδεδειγμένα ανήκει στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών.
και
2. Είναι εγγεγραμμένος στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 113613/3.11.2006 Κ.Υ.Α. (Β΄ 1700), ή και σε άλλο Μητρώο Εκπαιδευτών και προσκομίζει σχετικές Βεβαιώσεις για τα παραπάνω, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου του.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω δύο προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά.

  •  
  •  
  •  

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com