Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις (Σχέδιο Νόμου)

Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας17/04/2019Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις

Αιτιολογική-Εισηγητική ΈκθεσηΑιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  

Αιτιολογική-Εισηγητική ΈκθεσηΑιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  

Αιτιολογική-Εισηγητική ΈκθεσηΑιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση 

 Αιτιολογική-Εισηγητική ΈκθεσηΑιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση 

 Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξειςΤροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  

Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξειςΤροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις 

 Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξειςΤροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  

Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξειςΤροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  

Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξειςΤροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  

Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξειςΤροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  

Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης ΝόμουΔιατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμο  

Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης ΝόμουΔιατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμο 

 Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης ΝόμουΔιατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμο  

Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης ΝόμουΔιατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμο 

 Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης ΝόμουΔιατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμο 

 Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του ΚράτουςΈκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)ιδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ) 

 Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης“Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  

Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης“Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης 

 Έκθεση Δημόσιας ΔιαβούλευσηςΈκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης 

 Έκθεση Δημόσιας ΔιαβούλευσηςΈκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης 

 Έκθεση Δημόσιας ΔιαβούλευσηςΈκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com