Να ενταχθούν τα τμήματα των Μαθηματικών και στο Επιστημονικό Πεδίο Οικονομίας και Πληροφορικής

Εδώ και πολλά χρόνια για την εισαγωγή στα τμήματα των Μαθηματικών απαιτούνται πανελλαδικές εξετάσεις σε Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Έκθεση/Ν. Γλώσσα. Είναι γνωστό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πτυχιούχων Μαθηματικών είτε ασχολούνται με την διδασκαλία των Μαθηματικών είτε με την Πληροφορική είτε με την Οικονομία.  Τα τμήματα Μαθηματικών έπρεπε να ανήκουν και στο Επιστημονικό Πεδίο Οικονομίας και Πληροφορικής. Είναι αδιανόητο να ανήκουν μόνο στο Επιστημονικό Πεδίο των Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών. Αν ήταν να επιλέξω ένα Επιστημονικό Πεδίο για τα τμήματα  Μαθηματικών σίγουρα θα επέλεγα το Επιστημονικό Πεδίο Οικονομίας και Πληροφορικής.
Αξίζει να διαβάσετε  τις Επαγγελματικές Δυνατότητες των πτυχιούχων Μαθηματικών όπως περιγράφονται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εδώ

Στη διεθνή  βιβλιογραφία τα επαγγέλματα που χρησιμοποιούν τα μαθηματικά και επομένως μπορούν να εργαστούν σε αυτά
απόφοιτοι τμημάτων Μαθηματικών, συναντώνται με τον εξής ορισμό:
Accountant, Actuary, Analytical Engineer, Assistant Underwriter, Business Analyst, Certified, Accountant, Chartered Accountant,
Clergy, Computer Analyst and Programmer Client Relations Manager Credit Analyst, Customer Care Manager, Data
Analyst,Director/Owner, Engineer, Equities Trader, Finance Trainee, Financial Adviser, Financial Analyst,
Financial Controller, Financial Products Designer, Human Resources Officer, Information Mining Specialist, Insurance
Analyst, Investment Analyst, Investment Banker, IT Consultant, Management Consultant, Market Researcher, Network Engineer, NHS
Financial Management Trainee, Pricing Analyst, Researcher, Risk Analyst, Settlements Analyst, Scheduler, Scientific Analyst,
Scientific Officer, Share Trader, Statisticians, Software Developer, Statistician, Stockbroker, Supply Manager, Tax Adviser, Teacher,
Technical Analyst, Technical Engineer, TEFL Tutor, Trading Global Analyst, Trainee Quantity Surveyor, Transport and
Distribution Manager, Transportation Planner

Καλοδήμος Δ. Φυσικός

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com