Ξεκίνησε η υποβολή δικαιολογητικών για την εγγραφή στα Πανεπιστήμια

Παιδαγωγικό Ιωαννίνων

Παιδαγωγικό Ρόδου

Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τρίπολη

 

Η διαδικασία της ταυτοποίησής είναι υποχρεωτική προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας και να σας χορηγηθούν οι κωδικοί πρόσβασης στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου σας.

Leave a Comment

1 × 4 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here