Η Υπουργική απόφαση για τις μετεγγραφές 2020

Ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών και μετακινήσεων α) βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και β) για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.

Προϋποθέσεις μετεγγραφής για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α.

Φοιτητής, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, δύναται να αιτηθεί μετεγγραφή αποκλειστικά κατά το πρώτο έτος των σπουδών του, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα αδέλφια σπουδάζουν σε Τμήματα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. τα οποία εδρεύουν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες και στις οποίες αα) δεν διαμένουν μόνιμα οι γονείς τους, αβ) τα ίδια ή οι γονείς τους δεν έχουν την πλήρη κυριότητα κατοικίας και αγ) τα ίδια ή οι γονείς τους δεν έχουν επικαρπία κατοικίας και
β) τα αδέλφια της περ. α΄ συμπεριλαμβανομένου του αιτούντος, δεν είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών,
γ) τα αδέλφια της περ. α΄ συμπεριλαμβανομένου του αιτούντος, δεν έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης ο οποίος προβλέπεται για την απονομή του τίτλου σπουδών και
δ) το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) ευρώ.

////////////

Προκειμένου ο αιτών να μοριοδοτηθεί σύμφωνα με την παρούσα, δηλώνει στην ηλεκτρονική αίτησή του τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής  Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) καθώς και τους Α.Φ.Μ. των γονέων του, τους Α.Φ.Μ. και τους Α.Μ.Κ.Α. των αδελφών του κάτω των 25 ετών εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα, ήτου/της συζύγου, εφόσον είναι έγγαμος/έγγαμη ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

11 thoughts on “Η Υπουργική απόφαση για τις μετεγγραφές 2020

 1. “το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) ευρώ”
  Τι σημαίνει κατά κεφαλήν εισόδημα; όλη η οικογένεια να έχει εισόδημα το πολύ 12500 ή ο καθένας; π. χ. 12500Χ4=50000 οι δύο γονείς και τα δύο παιδιά;

 2. Αυτό που αναφερεται στο λινκ ισχύει και στην περίπτωση που το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι κατω απο 5000???

 3. Καλησπέρα. Η δεύτερη κόρη μου εισήχθη φέτος στο τμήμα εφαρμοσμένων μαθηματικών Ηρακλείου Κρήτης και η πρώτη σπουδάζει στο ΑΠΘ όπου και έχουμε πλήρη κυριότητα κατοικίας. Η μόνιμη κατοικία μας είναι στη Χαλκιδική. Μπορεί να αιτηθεί μεταγραφή με το προνόμιο αδελφών φοιτητών στη Θεσσαλονίκη;

 4. Καλησπέρα σας.

  Μεταξύ των προϋποθέσεων για τη μετεγγραφή αδελφών, στην παραπάνω Υ.Α. ορίζεται πως αυτά δεν πρέπει να έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης ο οποίος προβλέπεται για την απονομή του τίτλου σπουδών.

  Όμως, στο άρθ. 76 παρ. 1β του ν.4692/2020 αναφέρεται:

  «β. τα αδέλφια της περ. α΄ συμπεριλαμβανομένου του αιτούντος, δεν είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών και δεν έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται για την απονομή του τίτλου σπουδών».

  Στο νόμο βέβαια δεν δίνεται ο ορισμός του «ανώτατου χρόνου σπουδών» (σε διατάξεις προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών αναφερόταν ως ελάχιστος + 2).

  Από τα παραπάνω διακρίνεται μια διαφοροποίηση μεταξύ της διάταξης του νόμου και της Υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε, χωρίς να υφίσταται τέτοιου είδους εξουσιοδότηση στον Υπουργό (το άρθ. 81 παρ. 2 του ίδιου νόμου μιλάει για εξειδίκευση και όχι για αλλαγή – τροποποίηση κριτηρίων). Η αιτιολογική έκθεση δεν κάνει καμία αναφορά.

  Ποια είναι η άποψή σας για το παραπάνω; Θεωρείτε πως υπάρχει αλλαγή κριτηρίου και ο νομοθέτης θέλει να μειώσει περαιτέρω τις περιπτώσεις μετεγγραφών; (μετά τη θέσπιση και της διαφοράς μεταξύ των δύο σχολών στα έως 2750 μόρια).

  Δηλαδή, πρωτοετής φοιτητής που αιτείται μετεγγραφής με αδελφό φοιτητή στο 9ο εξάμηνο τμήματος σχολής με ελάχιστο χρόνο απόκτησης πτυχίου τα 8 εξάμηνα, πληροί την προϋπόθεση αυτή;

  Σημειώνω πως μέχρι και πέρυσι, στο άρθ. 10 παρ. 8 του ν.4332/2015 (καταργημένο από τον ν.4692/2020) μεταξύ άλλων, οριζόταν:

  «[…] Επιπλέον προϋποθέσεις για την υπαγωγή στην παρούσα περίπτωση είναι: αα) οι αιτούντες να μην είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και να μην έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών που προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, και ββ) σε περίπτωση που αιτείται ο ένας μόνο φοιτητής μετεγγραφή, ο αδερφός του αιτούντος να μην έχει υπερβεί δύο (2) έτη πλέον των προβλεπόμενων ετών φοίτησης. […]».

  Σας ευχαριστώ θερμά.

  • Στο άρθρο 3 της ΥΑ αναφέρεται: “α) όσοι έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης, ο οποίος προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος”. Εγώ καταλαβαίνω ότι από φέτος ισχύει το ν και όχι το ν+2

 5. Δηλαδη ισχύει η μετεγγραφή αν ο αδερφός βρίσκεται διανυει το ν+2 έτος σπουδών του?

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com