Στις Πανελλαδικές 2021 Ημ.ΓΕΛ σε 120 τμήματα έμειναν αδιάθετες οι μισές θέσεις !!!

Η πλήρης λίστα εδώ

Leave a Comment

one × 1 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here