Οι μισές θέσεις στα τμήματα Μαθηματικών δεν καλύφθηκαν !!!

Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 καλύφθηκε μόνο το 52% των θέσεων. Αυτό οφείλεται στην ΕΒΕ, και μεγάλο αριθμό εισακτέων. Είναι φανερό ότι ή πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των εισακτέων ή να κλείσουν κάποια τμήματα.

Leave a Comment

6 − 1 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here