Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τα αποτελέσματα εισαγωγής 2021 στα ΑΕΙ

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στα Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 επιβεβαίωσε τις ποσοτικές εκτιμήσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου περί των συνεπειών της εφαρμογής του νέου συστήματος της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ). Η αναμενόμενη μείωση των εισακτέων εντοπίζεται κυρίαρχα στα Περιφερειακά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, χωρίς όμως να εξαιρούνται και κάποια Τμήματα κεντρικών ΑΕΙ της χώρας από την μείωση αυτή.

Ειδικά για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, την φετινή χρονιά, με την εφαρμογή της ΕΒΕ επήλθε μείωση στον ονομαστικό αριθμό των εισακτέων – όπως αυτός ορίστηκε με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – της τάξης του 40%, καθώς στο Ίδρυμά μας εισήχθησαν τελικά 1064 πρωτοετείς φοιτητές επί του συνόλου των 1793 διαθέσιμων θέσεων. Ο μειωμένος αριθμός εισακτέων αφορά σε πέντε από τα δέκα εν λειτουργία Τμήματα του Ιδρύματος.

Από τα δημοσιευμένα αποτελέσματα προκύπτει επίσης ότι η μείωση του αριθμού των υποψηφίων που εισάγονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο βρίσκεται στο επίπεδο του μέσου όρου της μείωσης των εισακτέων που παρατηρείται στα Περιφερειακά Ιδρύματα της χώρας. Είναι όμως σαφώς μικρότερη από την αντίστοιχη μείωση περιφερειακών – πολυνησιωτικών ιδρυμάτων. Παράλληλα, τα αποτελέσματα αναδεικνύουν και σημαντικές πρωτιές των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιονίου Πανεπιστημίου. Όπως το γεγονός ότι υπάρχουν Τμήματα τα οποία έχουν βάσεις υψηλότερες από αντίστοιχα κεντρικών Πανεπιστημίων, ή είναι εξαιρετικά δημοφιλή μεταξύ των υποψηφίων, κατατασσόμενα μεταξύ του υψηλότερου 5% των Τμημάτων που προσελκύουν το ενδιαφέρον των εισακτέων σε πανελλαδικό επίπεδο. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι για κάποια Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου, ποσοστό άνω του 60% των εισακτέων τα είχαν δηλώσει ως πρώτη επιλογή.

Τα ποιοτικά αυτά χαρακτηριστικά είναι προφανές ότι δεν αποτυπώνονται στον μειωμένο αριθμό των εισακτέων που προκάλεσε η εφαρμογή του συστήματος της ΕΒΕ. Παρόλο που το σύστημα αυτό προσδίδει τη δυνατότητα στα Πανεπιστήμια να ορίσουν κάποιες από τις παραμέτρους του, όπως την τιμή της ΕΒΕ ως ποσοστό (εντός του οριζόμενου από τη νομοθεσία πάντοτε πλαισίου, δηλαδή 0,80-1,20) του μέσου όρου των βαθμολογικών επιδόσεων των μαθητών, περιλαμβάνει και άλλες σημαντικές παραμέτρους, οι οποίες δεν ορίζονται από τα Πανεπιστήμια, όπως για παράδειγμα είναι ο αριθμός των εισακτέων. Συγκεκριμένα, η μεγάλη και διαχρονικά παρατηρούμενη αύξηση (της τάξης του 60% για την περίπτωση του Ιονίου Πανεπιστημίου κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος) μεταξύ των θέσεων εισακτέων που τεκμηριωμένα εισηγούνται τα Πανεπιστήμια και που τελικά ορίζει το Υπουργείο Παιδείας αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα της φετινής παρατηρούμενης μείωσης των εισακτέων στα Περιφερειακά κυρίως Ιδρύματα, λόγω της πρώτης εφαρμογής του συστήματος της ΕΒΕ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο υποδέχεται φέτος το 95% των εισακτέων που είχαν αρχικά ορίσει και εισηγηθεί προς το Υπουργείο τα ακαδημαϊκά του Τμήματα.

Παράλληλα, είναι δεδομένο ότι για την επιλογή των σπουδών στα Ελληνικά Πανεπιστήμια σε μεγάλο βαθμό υιοθετούνται από τους μαθητές και τις οικογένειές τους δημογραφικά κριτήρια τα οποία, με την εφαρμογή της ΕΒΕ και σε συνδυασμό με τον αυξημένο αριθμό εισακτέων επιδείνωσαν ποσοτικά την μη εισαγωγή σημαντικού αριθμού υποψηφίων στα Περιφερειακά Ιδρύματα. Η Πρυτανική Αρχή του Ιονίου Πανεπιστημίου δρομολογεί ήδη πρωτοβουλίες οι οποίες, με την ενίσχυση των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας, την ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών, την απλοποίηση του διοικητικού σκέλους των σπουδών και την κατάλληλη προβολή τους, στοχεύουν στο να ενισχύσουν τα κίνητρα για σπουδές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Το εγχείρημα της αξιολόγησης της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και δεν πρέπει να περιορίζεται σε ποσοτικά δεδομένα εισαγωγής υποψηφίων στα Πανεπιστήμια, ειδικά όταν αυτά διαμορφώνονται από παραμέτρους που δεν καθορίζονται από τα ίδια τα Ιδρύματα. Η εξαγωγή ποιοτικών συμπερασμάτων – ειδικά επί θεμάτων ακαδημαϊκής βιωσιμότητας – αποκλειστικά βάσει των αποτελεσμάτων εισαγωγής είναι παρακινδυνευμένη, καθώς δεν λαμβάνει υπ’ όψιν α) θεμελιώδη ακαδημαϊκά κριτήρια (π.χ. τον αριθμό των μελών διδακτικού προσωπικού, τους διαθέσιμους πόρους και υποδομές, την πορεία των αποφοίτων, αλλά και την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών) και β) εθνικές και περιφερειακές εκπαιδευτικές και ερευνητικές προτεραιότητες. Η πρόσφατη κατάταξη του Ιονίου Πανεπιστημίου στην ανώτερη δυνατή κλίμακα πιστοποίησης ποιότητας και τα αντίστοιχα μέχρι τώρα αποτελέσματα πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών Τμημάτων του Ιδρύματος από την αρμόδια Εθνική Αρχή αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της αυστηρής προσήλωσης του Ιδρύματος σε ποιοτικές ακαδημαϊκές αξίες, οι οποίες διεθνώς αποτελούν την αφετηρία του όποιου σχεδιασμού στο πεδίο της ανώτατης εκπαίδευσης.

Πηγή

Τελαυταία τροποποίηση 4 Οκτωβρίου, 2021 | 1η Δημοσίευση: 2 Σεπτεμβρίου, 2021