Ποια τα εξεταζόμενα μαθήματα του Γυμνασίου στις γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 4692 : ” Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις
στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 διεξάγονται σε εξεταστική περίοδο που διαρκεί από την 1η έως την 15η Ιουνίου”

Ομάδα Α ́
αα) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία.
αβ) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση.
αγ) Ιστορία.
αδ) Μαθηματικά.
αε) Φυσική.
αστ) Βιολογία.
αζ) Αγγλικά.