Ίδρυση Πειραματικών Ειδικοτήτων στις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.).

Αποφασίζουμε:  Την ίδρυση των ακόλουθων Πειραματικών Ειδικοτήτων που θα παρέχονται στις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.):
– Τεχνίτης Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων.
– Τεχνίτης Ελασματουργός – Ελασματουργός Ειδικών Κατασκευών.
– Τεχνίτης Εργαλειομηχανών.
– Τεχνίτης Υφαντικής Τέχνης.
– Τεχνίτης Σωληνουργός.
– Τεχνίτης Ξυλογλυπτικής.
– Τεχνίτης Εφαρμοστής.
– Τεχνίτης Αμμοβολιστής – Βαφέας.
– Τεχνίτης Καραβομαραγκός.
– Τεχνίτης Ναυπηγοξυλουργός.

Leave a Comment

1 + nine =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here