Αμοιβές πρακτικής άσκησης Μαθητείας

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ της Δ.ΥΠ.Α.  κατά τη διάρκεια της Μαθητείας (υλοποίηση προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο) , αμείβονται με ημερομίσθιο ίσο προς το 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (34,84€), δηλαδή με 26,13€. Το ως άνω ποσοστό αμοιβής ισχύει για όλα τα εξάμηνα σπουδών.

Σύμφωνα με το ισχύον ημερομίσθιο, και δεδομένου ότι οι εισφορές στον ΕΦΚΑ, τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητή, θα υπολογίζονται στο ήμισυ (1/2) των πραγματικών αποδοχών (δηλαδή στο ποσό των 13,07€ ευρώ), οι επιβαρύνσεις εργοδοτών και μαθητών για κάθε ημέρα Πρακτικής Άσκησης διαμορφώνονται σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ (1) για μαθητευόμενους στο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό τομέα από 01-04-2023