Ίδρυση Τμήματος Φιλοσοφίας

Το ΦΕΚ : 20230205036

Αποφασίζουμε Tην Ίδρυση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως ακολούθως:
Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις
1. To Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών οργανώνει και λειτουργεί νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας».

2. Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (α) ως το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (ΦΚΣ) για όσο ακόμα αυτό υφίσταται, και (β) ως Πρόγραμμα Σπουδών του υπό ίδρυση Τμήματος Φιλοσοφίας από τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος ίδρυσής του.

3. Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας οδηγεί στην απονομή τίτλου σπουδών Φιλοσοφίας. Οι πτυχιούχοι/ες του Προγράμματος εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α’ 38).

Άρθρο 11 Μεταβατικές διατάξεις

1. Φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα Φ.Κ.Σ. έως και το ακαδ. έτος 2022- 2023 και όσοι/όσες εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 εντάσσονται στο ΠΠΣ Φιλοσοφίας ως εξής:

(α) Oι φοιτητές του Τομέα Φιλοσοφίας, που έχουν εισαχθεί έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 εντάσσονται αυτοδικαίως στο πρόγραμμα σπουδών Φιλοσοφίας (όπως και οι φοιτητές που θα εγγραφούν το 2023-2024),
(β) οι φοιτητές του Τομέα ΘΕ.Μ.Κ.Ε. (δηλαδή φοιτητές που είχαν δηλώσει τον Τομέα ΘΕΜΚΕ με την ολοκλήρωση του δευτέρου έτους φοίτησής τους) επιλέγουν με  δήλωσή τους το πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο θέλουν να ενταχθούν, και είτε(i) συνεχίζουν το πρόγραμμα σπουδών που είχαν ξεκινήσει, είτε (ii) εντάσσονται στο νέο ΠΠΣ Φιλοσοφίας με αντιστοίχιση των μαθημάτων της δηλωθείσας κατεύθυνσής τους σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών Φιλοσοφίας.
(γ) Οι φοιτητές που εισήχθησαν έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και δεν έχουν ενταχθεί σε Τομέα, είτε ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών που θα αντιστοιχούσε στον Τομέα ΘΕΜΚΕ είτε εντάσσονται στο νέο ΠΠΣ του Τμήματος Φιλοσοφίας.
2. Η ένταξη γίνεται ύστερα από δήλωση προτίμησης που υποβάλλει ο φοιτητής/η φοιτήτρια και απόφαση της Συγκλήτου. Η δήλωση υποβάλλεται εντός προθεσμίας που καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία δημοσιεύεται τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν την έναρξη της προθεσμίας στην ιστοσελίδα του ιδρύματος και του Τμήματος Φ.Κ.Σ. Οι φοιτητές/φοιτήτριες διατηρούν την εκπαιδευτική τους κατάσταση σε σχέση με τα υπολειπόμενα εξάμηνα σπουδών. Με πράξη του
Προέδρου του Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, γίνεται η αντιστοίχιση των
μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Φ.Κ.Σ. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος.
3. Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί έως και το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και όσοι από τους φοιτητές της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση προτίμησης, ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών στο
οποίο εισήχθησαν και λαμβάνουν το αντίστοιχο πτυχίο.