ΓΕΛ : Καθορισμός των διαδικασιών πραγματοποίησης των προαγωγικών, απολυτηρίων και επαναληπτικών εξετάσεων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2024

Καθορισμός των διαδικασιών πραγματοποίησης των προαγωγικών, απολυτηρίων και επαναληπτικών εξετάσεων των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων όλων των τύπων Λυκείου μέσω της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.)

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 οι προαγωγικές, απολυτήριες και επαναληπτικές εξετάσεις στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων όλων των τύπων Λυκείου διενεργούνται με θέματα που κληρώνονται από την Τ.Θ.Δ.Δ. είτε ως ενότητες θεμάτων είτε ως αυτοτελή θέματα.
Πέντε ημέρες πριν την έναρξη των προαγωγικών, απολυτήριων και επαναληπτικών εξετάσεων Μαΐου-Ιουνίου 2024/Σεπτεμβρίου 2024 κάθε Λύκειο αναρτά, με ευθύνη του/της Διευθυντή/-ντριας,το πρόγραμμα των εξετάσεων των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων στην ιστοσελίδα της Τ.Θ.Δ.Δ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida, Σχολεία-Διευθύνσεις) ή εναλλακτικά στο
https://draw.iep.edu.gr. Η είσοδος πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών που διαθέτει η σχολική μονάδα
στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.) ή μέσω κωδικών Taxisnet του/της Διευθυντή/-ντριας του σχολείου.
Σε περίπτωση τροποποίησης προγραμματισμένης εξέτασης για οποιονδήποτε λόγο ή σε περίπτωση
εξέτασης μαθητών/-τριών που για λόγους ασθένειας δεν προσήλθαν στις προγραμματισμένες εξετάσεις,
ενημερώνεται σχετικά η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καθορίζεται από το σχολείο νέα
ημερομηνία εξέτασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, αναρτώντας το επικαιροποιημένο πρόγραμμα εξετάσεων
στην ιστοσελίδα της Τ.Θ.Δ.Δ.
Την ημέρα κάθε προγραμματισμένης εξέτασης ο/η Διευθυντής/-ντρια και ο/η οικείος/-α ή οι οικείοι/-ες
διδάσκοντες/-ουσες, κληρώνουν άπαξ από την Τ.Θ.Δ.Δ. τα θέματα για τα προς εξέταση μαθήματα (έως δύο ώρες
προ της ενάρξεως της εξέτασης για όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και τρεις ώρες για τα μαθήματα της
Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας/Αρχαίων Ελληνικών,των Αγγλικών καιτης Νέας Ελληνικής Γλώσσας
και Λογοτεχνίας/Νέων Ελληνικών, καθώς και για τα μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου).
Η κλήρωση διενεργείται ως εξής:
α) Είσοδος της σχολικής μονάδας στην ιστοσελίδα της Τ.Θ.Δ.Δ. με τη χρήση των κωδικών που διαθέτει
στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο(Π.Σ.Δ.) ή μέσω κωδικών Taxisnet του/της Διευθυντή/-ντριας του
σχολείου.
β) Επιλογή : «Σχολικό έτος», «Εξεταστική περίοδος», «Τάξη» και «Μάθημα».
γ) Επιλογή: «Δημιουργία κλήρωσης». Ανάλογα με το εξεταζόμενο μάθημα κληρώνονται με τυχαία επιλογή τρεις (3) ενότητες θεμάτων ή έξι (6) θέματα από τα οποία τρία (3) για το 2ο και τρία (3) για το 4ο ερώτημα. Για το μάθημα της Ιστορίας κληρώνονται, αντίστοιχα, τρία (3) θέματα για το 1ο και τρία (3) για το 3ο ερώτημα.
δ) Οι διδάσκοντες/-ουσες επιλέγουν από τα κληρωθέντα μία ενότητα θεμάτων ή ένα θέμα για το 2ο και ένα θέμα για το 4ο (εκτός του μαθήματος της Ιστορίας στο οποίο επιλέγουν ένα θέμα για το 1ο και ένα θέμα για το 3ο) στα οποία θα εξεταστούν οι μαθητές/-τριες. Στη συνέχεια, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ -ντριας, καταχωρίζουν την επιλογή τους, στην πλατφόρμα της Τ.Θ.Δ.Δ.