Πτυχίο παιδαγωγικών με διεθνή αναγνώριση

Πτυχίο παιδαγωγικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προσφέρουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τον ερχόμενο Οκτώβρη τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα – Γείτονα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Νταντί, με την ίδρυση του Hellenic Association for Education. Το πρόγραμμα των σπουδών θα είναι ίδιο με αυτό του Πανεπιστημίου του Νταντί. Η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η αγγλική, ενώ τα μαθήματα επιλογής για εκείνους που θέλουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Το πτυχίο αναγνωρίζεται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων και το Γενικό Παιδαγωγικό Συμβούλιο της Σκωτίας (GTCS), που δίνουν το δικαίωμα ο πτυχιούχος να εργαστεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε ιδιωτικό, δημόσιο ή διεθνές σχολείο.

πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

ΥΓ: Για περισσότερες πληροφορίες : http://www.haed.edu.gr/

 

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com