Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο ανοίγει τις πόρτες στα σχολεία

Το ΟΠΑ Ερευνά 2014

Σε συνέχεια της ημερίδας “Το ΟΠΑ Ερευνά” που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2013 στο Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ – Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας”και την οποία παρακολούθησαν περίπου 200 άτομα – φοιτητές, ερευνητές και υποψήφιοι Διδάκτορες – συνεχίζουμε και φέτος την προσπάθεια ενίσχυσης της κουλτούρας έρευνας στο Πανεπιστήμιό μας με έναν κύκλο παρουσιάσεων/συζητήσεων “Το ΟΠΑ Ερευνά”.

Μάλιστα, ο κύκλος των παρουσιάσεων “Το ΟΠΑ Ερευνά 2014” δεν θα περιορίζεται μόνο στις Διδακτορικές Διατριβές των υποτρόφων του ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, αλλά στο σύνολο της έρευνας των μελών ΔΕΠ και Υποψήφιων Διδακτόρων του Πανεπιστημίου μας.  Στοχεύουμε ο κύκλος παρουσιάσεων να πραγματοποιηθεί σε 3 άξονες:

  1. Ανοιχτές παρουσιάσεις/συζητήσεις, κυρίως για τους φοιτητές μας, σε χώρο του Πανεπιστημίου, αλλά με δυνατότητα παρακολούθησης από όποιον άλλον ενδιαφέρεται (Μάρτιος – Μάιος 2014). Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα.
  2. Συζητήσεις και παρουσιάσεις με μαθητές σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αττικής, που θα πραγματοποιηθούν είτε στο Πανεπιστήμιό μας είτε στα σχολεία, μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα ίδια τα σχολεία (Μάρτιος 2014 – Απρίλιος 2014)
  3. Συζητήσεις και παρουσιάσεις με μαθητές σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης/εφαρμογών ίντερνετ, μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα ίδια τα σχολεία (Μάρτιος 2014 – Απρίλιος 2014)

Τα θέματα τα οποία θα παρουσιαστούν/συζητηθούν με τους μαθητές κάτω από τους άξονες 2 και 3, είναι τα εξής. Σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, μπορούν να έρθουν σε επαφή με την υπεύθυνη του Προγράμματος, κα Πετρούλα Καραγιάννη, στο 210 8203116 και στο e-mail:karagiannip@aueb.gr, μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2014, ώστε να προγραμματιστεί η συζήτηση.

πηγή: ΟΠΑ

Leave a Comment

13 + four =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here